PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Chemická kinetika - P403011
Anglický název: Chemical Kinetics
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:0
E-Kredity: letní s.:0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Jiné [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Slavíček Petr prof. RNDr. Bc. Ph.D.
Záměnnost : D403019
Je záměnnost pro: AP403011
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Řehák Karel doc. Ing. CSc. (23.08.2019)
Předmět se zaměřuje na chemickou kinetiku a dynamiku elementárních chemickách reakcí. Rozšiřuje znalosti doktoranda v několika oblastech: (i) Zpracování kinetických dat (ii) Moderní experimentální techniky (iii) Kinetika komplexních a chemicky relevantních systémů a (iv) Teorii chemické kinetiky. Po absolvování kurzu bude doktorand schopen sledovat současnou literaturu v oboru.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Slavíček Petr prof. RNDr. Bc. Ph.D. (16.05.2019)

Student bude umět:

Analyticky zpracovat kinetická schémata s reakcemi prvního nebo pseudoprvního řádu.

Numericky zpracovat komplexní kinetická schémata.

Navrhnout reakční mechanismus na základě kinetických dat.

Zpracovat komplexní reakční mechanismus, včetně citlivostní analýzy.

Rozumět publikovaným pracím z chemické kinetiky a dynamiky.

Vypočítat reakční rychlosti z molekulárních dat v plynné fázi i v roztoku.

Porozumět vlivu reakčního prostředí na rychlost chemických reakcí.

Spolupracovat s experimentem.

Literatura -
Poslední úprava: Slavíček Petr prof. RNDr. Bc. Ph.D. (06.09.2019)

Z: M. J. Pilling, P. W. Seakins: Reaction kinetics. Oxford science publications, Oxford, 1995.

Z: J. I. Steinfeld, J. S. Francisco and W. L. Hase: Chemical kinetics and dynamics, Prentice Hall, 1998.

Z P. L. Houston: Chemical Kinetics and Reaction Dynamics. Dover Publications, 2001.

Z: G. B. Marin, G. S. Yablonsky: Kinetics of Chemical Reactions. Wiley, 2012.

D: M. Albert Vannice: Kinetics of Catalytic Reactions. 2005, Springer.

D: N. E. Henriksen, F. Y. Hansen: Theories of Molecular Reaction Dynamics, 2nd edition. Oxford University Press, 2018.

Studijní opory -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (28.05.2018)

http://www.vscht.cz/fch/cz/vyuka/N403006.html

http://www.vscht.cz/fch/cz/pomucky/bartovska/N403006.html

http://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/uid_isbn-978-80-7080-670-8/

Sylabus -
Poslední úprava: Matějka Pavel prof. Dr. RNDr. (16.06.2019)

1. Opakování základních pojmů chemické kinetiky: reakční rychlost, rychlostní rovnice, mechanismus, Arrheniova rovnice, experimentální metody chemické kinetiky.

2. Analytické řešení komplexních kinetických schémat: metoda Laplaceovy transformace a maticová metoda.

3. Numerická řešení komplexních kinetických schémat, nelineární systémy.

4. Přibližné přístupy v chemické kinetice a návrhy mechanismů chemických reakcí.

5. Kinetické studium systémů s mnoha složkami: homogenní a heterogenní katalýza.

6. Kinetické studium systémů s mnoha složkami: polymerizační reakce, rozvětvené řetězové reakce.

7. Kinetické studium systémů s mnoha složkami: kinetika dějů při spalování, rozvětvené řetězové reakce, chemie atmosféry.

8. Pokročilé experimentální techniky chemické kinetiky 1: Časově rozlišené spektroskopie, femtochemie.

9. Pokročilé experimentální techniky chemické kinetiky 2: Studium molekulových srážek, metoda molekulových paprsků.

10. Dynamika elementárních chemických reakcí, metoda trajektorií, hyperplocha potenciální energie. Srážková teorie.

11. Statistické teorie elementárních chemických reakcí, teorie tranzitního stavu, metoda RRKM. Kvantové korekce.

12. Teorie reakcí v roztocích: TST v roztoku, difúzně řízené reakce, Kramersova teorie.

13. Kinetika fotochemických dějů. Teorie fotochemických reakcí, neadiabatické děje.

14. Prezentace samostatného projektu.

 
VŠCHT Praha