PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Numerical Methods for Engineering - AP413003
Anglický název: Numerical Methods for Engineering
Zajišťuje: Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Dubcová Miroslava RNDr. Ph.D.
Červená Lenka RNDr. Ph.D.
Záměnnost : P413003
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)
Předmět pokrývá celé spektrum numerických úloh, se kterými se může student doktorského studia na VŠCHT setkat: numerické metody lineární algebry, interpolaci, řešení nelineárních algebraických rovnic, řešení obyčejných i parciálních diferenciálních rovnic a vyhodnocování experimentálních dat.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)

Studenti budou umět zvolit vhodnou numerickou metodu pro řešení matematického modelu ve tvaru algebraických nebo diferenciálních rovnic. Naučí se přesvědčit se o přesnosti numerického řešení.

Literatura -
Poslední úprava: Jahoda Milan doc. Dr. Ing. (28.11.2018)

M. Kubíček, M. Dubcová, D. Janovská: Numerické metody a algoritmy, VŠCHT Praha 2005, ISBN 80-7080-558-7

J. F. Apperson: An Introduction to Numerical Methods and Analysis, John Wiley & Sons, 2001, ISBN 0-471-31647-4

J. Stoer, R. Bulirsh: Introduction to Numerical Analysis, 3rd ed., Springer New York, 2002,ISBN 978-1441930064

G. I. Marčuk: Metody numerické matematiky, Academia Praha, 1987

E. Vitásek: Numerické metody, SNTL Praha, 1987

M. Holodniok, A. Klíč, M. Kubíček,M. Marek: Metody analýzy nelineárních dynamických modelů, ACADEMIA, 1986

Další literatura individuálně.

Studijní opory
Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)

http://www.vscht.cz/mat/NM/NMAplikace/NMAplikace.html

Metody výuky -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)

Nastudování literatury a samostatný projekt.

Sylabus -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)

1. Interpolace, interpolace pomocí splinů.

2. Diferenční formule, kvadraturní formule.

3. Numerické metody lineární algebry.

4. Řešení soustav nelineárních rovnic. Newtonova metoda.

5. Počáteční úloha pro ODR. Jednokrokové metody.

6. Vícekrokové metody. Stabilita. Odhad chyb.

7. Stiff systémy. A - stabilní metody.

8. Okrajová úloha pro ODR. Diferenční metody.

9. Metoda střelby.

10. Diferenční metody pro PDR parabolického typu lineární případ.

11. Diferenční metody pro PDR parabolického typu nelineární případ.

12. Metoda přímek.

13. Diferenční metody pro PDR eliptického typu.

14. Numerické vyhodnocování experimentálních dat. Lineární a nelineární regrese.

15. Samostatný projekt.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)

nejsou

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)

Samostatný projekt, zkouškový test, ústní zkouška

 
VŠCHT Praha