PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Software Tools for Measurement and Control - AP444005
Anglický název: Software Tools for Measurement and Control
Zajišťuje: Ústav fyziky a měřicí techniky (444)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Fitl Přemysl Ing. Ph.D.
Záměnnost : D444011, P444005
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Předmět je určen pro studenty, kteří potřebují v rámci svého doktorského studia automatizovat vlastní měření a zpracování naměřených dat. V rámci výuky tohoto předmětu se studenti seznámí s možnostmi připojení laboratorních přístrojů k počítači, případně jejich zapojením do složitějších měřících systémů. Pro výuku je používáno především programové prostředí National Instruments LabVIEW.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

Student bude umět:

Základní programové struktury a funkce prostředí NI LabVIEW.

Vytvořit jednoduchý program v prostředí NI LabVIEW.

Způsoby komunikace s měřícími přístroji z laboratorní a průmyslové praxe.

Literatura -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

Cory L. Clark ; LabVIEW Digital Signal Processing; McGraw-Hill; ISBN: 0071444920; 2005

Leonard Sokoloff; Applications in LabVIEW; Prentice Hall ; ISBN: 0-13-833949-X; 2003

Thomas Bress; Effective LabVIEW Programming; NTS Press ; ISBN: 978-1-934891-08-7; 2013

Studijní opory -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

Studijní materiály studenti obdrží na jednotlivých přednáškách nebo po nich emailem.

Metody výuky -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

Výuka probíhá v počítačové učebně formou přednášek a cvičení.

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

Nejsou

Sylabus -
Poslední úprava: Vrňata Martin prof. Dr. Ing. (23.04.2020)

1 Úvod do LabVIEW a Labwindows CVI - Virtuální instrumentace - základy

2 LabVIEW - Structures (využití smyček v programu) + Array + Graph (tabulky dat a jejich zobrazení)

3 LabVIEW - Cluster + String (práce s nenumerickými datovými typy) + File I/O + Report (ukládání dat v LabVIEW)

4 LabVIEW - SubVI, Icon/Connector Pane (podprogramy, tvorba exe souborů)

5 LabVIEW - Komunikace s Matlabem, Mathscript, volání externího kodu (DLL, ActiveX)

6 LabVIEW - Realtime, CompactRIO, Realtime OS, PXI

7 LabVIEW - VISION -analýza obrazu, Moderní měřící přístroj. Typy dostupných ovladačů měřících přístrojů (VI, IVI,DLL).

Postup instalace.

8 Labwindows CVI - ANSI C, Callback funkce

9 Sběrnice používané pro sběr dat RS232,RS485,GPIB,LAN,USB. Popis komunikace v LabVIEW Labwindows CVI - (NI- VISA).

10 Moderní měřící přístroj. Typy dostupných ovladačů měřících přístrojů (VI, IVI,DLL).

Postup instalace.

11 Multifunkční měřící karty a jejich použití. LabVIEW - Labwindows CVI (NI-DAQmx)

12 Seznámení s možnostmi dalších prostředí: Agilent-VEE, ControlPanel

13 Samostatný projekt

14 Samostatný projekt

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

žádné

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

Student v rámci samostatné práce vytvoří program na téma dohodnuté s vyučujícím na začátku semestru. Tento program bude v závěru semestru ohodnocen.

Student musí absolvovat závěrečný test s bodovým hodnocením minimálně 50% bodů z maxima možného.

 
VŠCHT Praha