PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Laboratoř anorganické chemie I - B101004
Anglický název: Inorganic Chemistry: Laboratory I
Zajišťuje: Ústav anorganické chemie (101)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/4, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: ACH1L
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
povolen pro zápis po webu
Garant: Mastný Libor Ing. CSc.
Jakeš Vít Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Prerekvizity : {prerekvizita pro Laboratoř z anorganické chemie I}, {prerekvizita pro laboratoř anoganické chemie I (pro plnění laboratoře LACH I - zkouška z předmětů OACH)}
Záměnnost : AB101004, N101003, N101003A
Je záměnnost pro: AB101004, B101004Z
Ve slož. prerekvizitě: B110005, N110002, N110002A
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Studenti jsou seznámeni se zásadami bezpečnosti práce, základním laboratorním vybavením a základními experimentálními postupy. Preparační práce a kvalitativní reakce doplní teoretické znalosti o charakteristických vlastnostech prvků a sloučenin.
Poslední úprava: Kubová Petra (02.12.2017)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • bezpečně se pohybovat v laboratoři;
  • zvládat základní laboratorní postupy;
  • spojit teoretické znalosti s experimentálními výstupy;
  • samostatně zpracovávat výsledky své práce a její podrobný popis i se závěrečným protokolem.
Poslední úprava: Jakeš Vít (29.01.2018)
Literatura -

V. Jakeš a kol.: Laboratoř anorganické chemie I, VŠCHT Praha, 2018, ISBN: 978-80-7592-015-7 (online ke stažení na https://e-learning.vscht.cz/pluginfile.php/39052/mod_resource/content/3/LACH_I_skriptum_Jakeskol_2ed%282019%29.pdf)

D. Sýkorová a L. Mastný: Návody pro laboratoře z anorganické chemie, VŠCHT Praha, 2001, dotisk 2009, ISBN: 80-7080-452-1

V. Flemr a E. Holečková: Úlohy z názvosloví a chemických výpočtů v anorganické chemii, VŠCHT Praha, 2001, ISBN: 80-7080-435-1

Poslední úprava: Jakeš Vít (01.08.2019)
Studijní opory -

Program LACh I a preparační práce: https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=40

Laboratorní deník: https://e-learning.vscht.cz/mod/url/view.php?id=3906

Výstražné symboly nebezpečnosti látek a směsí: https://prezi.com/embed/9pbb6hy3_was/?bgcolor=ffffff&lock_to_path=1&autoplay=no&autohide_ctrls=0

Bezpečnost práce v laboratoři - videa: https://e-learning.vscht.cz/mod/folder/view.php?id=3002

Základní laboratorní techniky - videa: https://e-learning.vscht.cz/mod/folder/view.php?id=3001

Poslední úprava: Jakeš Vít (29.01.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
  • průběžné testy na začátku každého laboratorního dne (teoretická příprava a laboratorní výpočty)
  • závěrečný test (znalosti vyplývající z laboratorních prací a laboratorní výpočty)
  • protokoly z vybraných laboratorních prací
Poslední úprava: Jakeš Vít (13.02.2018)
Sylabus -

1. Bezpečnost práce v laboratoři, laboratorní řád, záznamy o laboratorní práci.

2. Základní laboratorní vybavení.

3. Základní laboratorní práce - rozpouštění, filtrace, odpařování, srážení, dekantace, práce se zkumavkou.

4. Základnílaboratorní operace - krystalizace, vážení, stanovení hustoty, určení pH.

5. Oxidačně redukční reakce - provedení v roztoku a v pevné fázi.

6. Chemie nekovů - reakce nekovů a jejich sloučenin.

7. Přípravy důležitých sloučenin vybraných prvků a jejich reakce.

8. Důležité kvalitativní reakce aniontů a jejich stanovení v neznámých vzorcích.

9. Chemie kovů - reakce kovů a jejich sloučenin.

10. Koordinační sloučeniny přechodných kovů.

11. Kvalitativní reakce kationtů, jejich dělení a stanovení v neznámých vzorcích.

12. Látkové bilance preparativních prací.

Poslední úprava: Jakeš Vít (29.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Obecná a anorganická chemie I (B101001)

Chemické a bilanční výpočty (B101003)

Poslední úprava: Jakeš Vít (01.08.2019)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Předmět je zakončen provedením všech laboratorních prací, odevzdáním protokolů a splněním závěrečného testu.

  • průběžné testy na začátku každého laboratorního dne (teoretická příprava a laboratorní výpočty)
Poslední úprava: Mastný Libor (21.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 2 56
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 10
Zkouškový test 30
Průběžné a zápočtové testy 30

 
VŠCHT Praha