PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Bezpečnost a legislativa v chemii - B101005
Anglický název: Safety and Legislation in Chemistry
Zajišťuje: Ústav anorganické chemie (101)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021 do 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://předmět je vyučován pouze v zimním semestru
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mastný Libor Ing. CSc.
Záměnnost : N101001
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Absolvent přednášek získá přehled o základní české a evropské chemické legislativě, kterou se musí jako budoucí vysokoškolsky vzdělaný pracovník řídit. Nejedná se přitom pouze o chemické závody. Jednotlivé okruhy jsou průběžně aktualizovány, to však znemožňuje přípravu jakýchkoli skript. Studijním materiálem se stávají přednášky, které jsou průběžně umisťovány na webové stránky a samozřejmě aktuální znění jednotlivých nařízení a zákonů.
Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Orientovat se v novém chemickém zákoně

Orientovat se v nařízení REACH a CLP

Vytvořit základní dokumenty potřebné k "legalizaci" látek, směsí a bezpečného chodu podniků

Spojit znalosti profesionála s běžným spotřebitelem v oblasti detergentů a biocidů

Spojit nebezpečí při používání nebezpečných chemických látek a směsí s odpovídajícím poskytnutím první pomoci

Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)
Literatura -

Z: přednášky, které jsou průběžně umisťovány na webové stránky

Z: Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů č.350/2011

Z: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a č.1272/2008 (CLP), Nařízení (EU) No 648/2004, Nařízení (EU) No 528/2012

Z: Webové stránky Ministerstva vnitra České republiky - plná znění jednotlivých zákonů - www.mvcr.cz

D: Praktická příručka pro nakládání s chemickými látkami a přípravky včetně nebezpečných - knihovna VŠCHT

Poslední úprava: Mastný Libor (02.02.2018)
Studijní opory -

http://echa.europa.eu

http://www.mzp.cz

http://www.mpo.cz

http://www.mvcr.cz

Poslední úprava: Mastný Libor (02.02.2018)
Sylabus -

1.Chemický zákon 350/2011 ve vztahu k mezinárodním úmluvám

2.Nařízení 1907/2006 REACH

3.Registrace látek, Hlava II Nařízení REACH

4.SVHC, oznamování

5.Příloha XVII

6.CLP, GHS

7.Klasifikace směsí

8.Označování a balení chemických látek a směsí

9.Bezpečnostní listy, obsah a tvorba

10.Detergenty, Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 648/2004 ze dne 31. března 2004

11.Biocidy Nařízení (EU) č. 528/2012 o podmínkách uvádění biocidních přípravků na trh

12.Zákon o prevenci závažných havárií č. 224/2015 Sb.

13.První pomoc, toxikologie, Zákon o ochraně veřejného zdraví 258/2000 Sb. v platném znění

14.Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.

Poslední úprava: Kubová Petra (23.02.2018)
Studijní prerekvizity -

Obecná a anorganická chemie

Organická chemie

Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Studenti musí složit písemnou i ústní část zkoušky.

Poslední úprava: Nekvindová Pavla (16.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.1 3
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.2 5
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.7 48
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha