PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Laboratoř chemie a technologie speciálních anorganických materiálů - B101008
Anglický název: Laboratory of Chemistry and Special Inorganic Materials Technology
Zajišťuje: Ústav anorganické chemie (101)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021 do 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/6, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Nekvindová Pavla doc. Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Náplní Laboratoře oboru Chemie a technologie speciálních anoraganických materiálů je osvojení základních technik přípravy a zpracování anoraganických materiálů, měření jejich fyzikálních a chemických vlastností.
Poslední úprava: Nekvindová Pavla (16.02.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Laboratorně připravit různé druhy anorganických materiálů a charakterizovat jejich strukturu.

Změřit důležité fyzikální magnetické, elektrické a optické vlastnosti materiálů.

Poslední úprava: Nekvindová Pavla (16.02.2018)
Studijní opory -

http://www.vscht.cz/ach/vyuka

Poslední úprava: Nekvindová Pavla (16.02.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) - angličtina

The course will be finished by the completion of all laboratory tasks and by the submission of the protocols from these individual works.

Poslední úprava: Nekvindová Pavla (16.02.2018)
Sylabus -

Laboratoře vykonávají studenti na ústavu anoranické chemie,kde se přihlásili k bakalářské práci. Z nabízených prací bude studentovi určeno osm až dvanáct

(výběr zohledňuje obtížnost)povinných laboratorních prací, které musí v průběhu semetru splnit.

Práce budou vybrány z následující nabídky:

Úloha č. 1. Měření fyzikálních vlastnosti termoelektrických materiálů na bázi směsných oxidů kobaltu

Úloha č. 2. Stanovení relativních entalpií metodou vhazovací kalorimetrie (DROP)

Úloha č. 3. Příprava supravodivých fází Bi-2212 nebo Y-123

Úloha č. 4. Měření hodnoty indexu lomu anorganických materiálů, příprava a charakterizace planárního optického vlnovodu

Úloha č. 5. Studie přípravy nanoprášků a dekompozice nebezpečných těkavých látek z průmyslových par technologií Glid-Arc

Úloha č. 6. Měření velikosti částic spinelu MgFe2O4 připraveného koprecipitací

Úloha č. 7. Měření luminiscence a absorpce opticky aktivních materiálů: příprava a charakterizace opticky aktivního materiálu

Úloha č. 8 Odlévání a zpracování past PVC a světelná stability pigmentovaných vzorků měkčeného PVC

Úloha č. 9. Kvantové tečky a jejich luminiscenční vlastnosti

Úloha č. 10. Metodika hodnocení fotoaktivity titanové běloby

Úloha č. 11. Sledování interakce iontů Co(II), Ni(II) a Cu(II) s různými ligandy pomocí UV-Vis spektroskopie

Úloha č. 12. Identifikace supravodivého přechodu a vyhodnocení kritické proudové hustoty směsného oxidu mědi

Úloha č. 13 Ramanova spektroskopie

Úloha č. 14. Rentgenová difrakční analýza

Poslední úprava: Nekvindová Pavla (16.02.2018)
Studijní prerekvizity -

Obecná a anorganická chemie I

Poslední úprava: Nekvindová Pavla (16.02.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Předmět bude zakončen zápočtem po absolvování všech laboratorních úloh a odevzdání příslušných protokolů k jednotlivým pracem.

Poslední úprava: Nekvindová Pavla (16.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 3 84
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha