PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Laboratoř programu Bioinformatika I - B101009
Anglický název: Bioinformatics: Specialisation Laboratory I
Zajišťuje: Ústav anorganické chemie (101)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:2
E-Kredity: zimní s.:2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mastný Libor Ing. CSc.
Kozmík Václav Ing. CSc.
Třída: Základní laboratoře
Záměnnost : N110036
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Studenti jsou seznámeni se zásadami bezpečnosti práce, základním laboratorním vybavením a experimentálními postupy používanými v anorganické a organické chemii. Preparační práce a kvalitativní reakce doplní teoretické znalosti o charakteristických vlastnostech prvků a anorganických sloučenin. Studenti při několika jednoduchých syntézách získávají potřebné pracovní návyky a zkušenosti pro přípravu a charakterizaci organických sloučenin. Při hodnocení se klade důraz nejen na zvládnutí praktických dovedností, ale i na znalosti jednoduchých výpočtů, které se týkají stechiometrie a ředění roztoků, a znalost chemických reakcí, které při prováděných operacích probíhají.
Poslední úprava: Kubová Petra (02.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

bezpečně se pohybovat v laboratořích

zvládat základní laboratorní postupy

spojit teoretické znalosti s experimentálními výsledky

pochopit systém organické syntézy - plánování, stavbu reakční aparatury, provedení reakce, izolaci a charakterizaci produktu.

samostatně zpracovat pracovní protokoly.

Poslední úprava: Kubová Petra (02.01.2018)
Literatura -

Z:Návody k laboratorním úlohám (online ke stažení na https://e-learning.vscht.cz/pluginfile.php/23433/mod_resource/content/3/Laborato%C5%99e%20oboru%20Bioinformatika%20I.pdf)

Z:V. Jakeš a kol.: Laboratoř anorganické chemie I, VŠCHT Praha, 2015, ISBN: 978-80-7080-941-9 (online ke stažení na https://e-learning.vscht.cz/pluginfile.php/15826/mod_resource/content/14/Jake%C5%A1%20LACH%20I%20.pdf)

D:D. Sýkorová a L. Mastný: Návody pro laboratoře z anorganické chemie, VŠCHT Praha, 2001, dotisk 2009, ISBN: 80-7080-452-1

Z:V. Flemr a E. Holečková: Úlohy z názvosloví a chemických výpočtů v anorganické chemii, VŠCHT Praha, 2001, ISBN: 80-7080-435-1

Z: Šilhánková a kol.: Laboratoř organické chemie, VŠCHT Praha, 2000, dotisk 2007, 8070803959

Z:Návody k laboratorním úlohám (online ke stažení na https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=227)

Poslední úprava: Kubová Petra (27.03.2019)
Studijní opory -

Laboratorní návody - videa: https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=227

Výstražné symboly nebezpečnosti látek a směsí: https://prezi.com/embed/9pbb6hy3_was/?bgcolor=ffffff&lock_to_path=1&autoplay=no&autohide_ctrls=0

Bezpečnost práce v laboratoři - videa: https://e-learning.vscht.cz/mod/folder/view.php?id=3002

Základní laboratorní techniky - videa: https://e-learning.vscht.cz/mod/folder/view.php?id=3001

Poslední úprava: Mastný Libor (19.02.2018)
Sylabus -

1. Bezpečnost práce v laboratoři, laboratorní řád, záznamy o laboratorní práci.

2. Základní vybavení anorganické laboratoře.

3. Základní laboratorní práce - rozpouštění, filtrace, odpařování, srážení, dekantace.

4. Základní laboratorní operace - krystalizace, vážení, stanovení hustoty, určení pH.

5. Oxidačně redukční reakce - provedení v roztoku a v pevné fázi.

6. Chemie nekovů - reakce nekovů a jejich sloučenin.

7. Důležité kvalitativní reakce vybraných aniontů a jejich stanovení v neznámém vzorku.

8. Základní vybavení organické laboratoře.

9. Stavba aparatur a základní operace organické syntézy.

10. Konkrétní jednostupňové organické syntézy spojené s izolací a identifikací produktu, zahřívání za míchání pod zpětným chladičem.

11. Krystalizace v organické chemii.

12. Extrakce.

13. Destilace za atmosférického tlaku.

14. Stanovení bodu tání a GLC chromatografie připravených organických látek.

Poslední úprava: Kubová Petra (02.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Organická chemie I

Poslední úprava: Kubová Petra (02.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Předmět je zakončen provedením všech laboratorních prací, odevzdáním protokolů a splněním závěrečného testu.

  • průběžné testy na začátku každého laboratorního dne (teoretická příprava a laboratorní výpočty)
Poslední úprava: Mastný Libor (21.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
2 / 2 56 / 56
 
VŠCHT Praha