Vlastnosti a zkoušení kovů - B106004
Anglický název: Properties and Testing of Metals
Zajišťuje: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: oba
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://Ing. J. Šerák, Ph.D. předmět je vyučován pouze v zimním semestru
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Šerák Jan Ing. Ph.D.
Záměnnost : N106006
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Úkolem předmětu je seznámit studenty se základními mechanickými vlastnostmi kovových materiálů, vysvětlit jak souvisí mechanické vlastnosti se strukturou, jaké existují mechanismy porušení, zmíněny jsou metody studia kovových materiálů.
Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Posuzovat kovové materiály z hlediska mechanických vlastností

Rozhodnout použití slitin na základě znalosti jejich konkrétního namáhání

Předcházet porušení materiálů v technické praxi

Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)
Literatura -

Z:Holeček S.: Kovové konstrukční materiály I, skriptum VŠCHT Praha, 1997, 8070803096

Z:Vojtěch D.: Kovové konstrukční materiály II, skriptum VŠCHT Praha, 1999, 8070803509

Z:Vojtěch D.: Materiály a jejich mezní stavy, VŠCHT v Praze, 2010, 9788070807415

Z:Veles P. : Mechanické vlastnosti a skúšanie kovov, Bratislava, ALFA, 1989,

Z:Pluhař J. a kol. : Nauka o materiálech, SNTL Praha, 1989,0420589

Z:Pluhař J. a kol. : Fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálu, SNTL Praha, 1987, 0441187

D:Holeček S., Franěk J. : Návody k laboratorním cvičením oboru I, skriptum VŠCHT Praha, 1989, 8070800208

D:Pluhař J., Koritta J.: Strojírenské materiály, SNTL Praha, 1977, 0421277

D:Kubíček L.: Krystalizace kovů a slitin, skriptum VŠCHT, 1991, 8070801301

D:Jandoš F., Říman R., Gemperle A.: Využití moderních laboratorních metod v metalografii, SNTL Praha, 1985, 0441385

D:Slovák S., Rusín K. : Teorie slévání, SNTL Praha, 1990, 8003004004

D:Kratochvíl P., Lukáč P., Sprušil B. : Úvod do fyziky kovů I, SNTL Praha, 1984, 0401084

D:Sedláček V. : Zotavení a rekrystalizace, Academia Praha, 1985, 2113085

D:Strnadel B. : Řešené příklady a technické úlohy z materiálového inženýrství, Ostravské tiskárny, Ostrava, 1998, 21048772

Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)
Studijní opory -

www.vscht.cz/met/serak/vzk/index.htm

Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)
Sylabus -

1. Hodnocení struktury materiálů. Metalografie.

2. Světelná a elektronová mikroskopie.

3. Elastické a plastické chování materiálů.

4. Bodové, čárové, plošné a objemové poruchy. Jejich vliv na mechanické vlastnosti.

5. Mechanismy deformace, zpevňování a odpevňování.

6. Zkoušky tahem, tlakem, ohybem, střihem a krutem.

7. Zkoušky tvrdosti.

8. Mechanismy porušení materiálu, houževnatý a křehký lom.

9. Zkoušky odolnosti materiálu proti křehkému porušení.

10. Únava materiálu.

11. Vlastnosti kovů při vysokých teplotách.

12. Nedestruktivní zkoušky materiálů.

13. Metody studia fázových přeměn.

14. Zkoušky slévárenských vlastností kovů a slitin.

Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Fyzika I

Úvod do studia materiálů

Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

2 průběžné zápočtové testy

ústní zkouška

Poslední úprava: Šerák Jan (20.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Průběžné a zápočtové testy 40
Ústní zkouška 50