PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Vlastnosti a zkoušení kovů - N106006
Anglický název: Properties and Testing of Metals
Zajišťuje: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2013 do 2020
Semestr: oba
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:54 / 54 (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://Ing. J. Šerák, Ph.D. předmět je vyučován pouze v zimním semestru
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Šerák Jan Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: B106004
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Šerák Jan Ing. Ph.D. (14.11.2012)
Úkolem předmětu je seznámit studenty se základními mechanickými vlastnostmi kovových materiálů, vysvětlit jak souvisí mechanické vlastnosti se strukturou, jaké existují mechanismy porušení, zmíněny jsou metody studia kovových materiálů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Šerák Jan Ing. Ph.D. (14.11.2012)

Studenti budou umět:

Posuzovat kovové materiály z hlediska mechanických vlastností

Rozhodnout použití slitin na základě znalosti jejich konkrétního namáhání

Předcházet porušení materiálů v technické praxi

Literatura -
Poslední úprava: Šerák Jan Ing. Ph.D. (15.11.2012)

Z:Holeček S.: Kovové konstrukční materiály I, skriptum VŠCHT Praha, 1997, 8070803096

Z:Vojtěch D.: Kovové konstrukční materiály II, skriptum VŠCHT Praha, 1999, 8070803509

Z:Vojtěch D.: Materiály a jejich mezní stavy, VŠCHT v Praze, 2010, 9788070807415

Z:Veles P. : Mechanické vlastnosti a skúšanie kovov, Bratislava, ALFA, 1989,

Z:Pluhař J. a kol. : Nauka o materiálech, SNTL Praha, 1989,0420589

Z:Pluhař J. a kol. : Fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálu, SNTL Praha, 1987, 0441187

D:Holeček S., Franěk J. : Návody k laboratorním cvičením oboru I, skriptum VŠCHT Praha, 1989, 8070800208

D:Pluhař J., Koritta J.: Strojírenské materiály, SNTL Praha, 1977, 0421277

D:Kubíček L.: Krystalizace kovů a slitin, skriptum VŠCHT, 1991, 8070801301

D:Jandoš F., Říman R., Gemperle A.: Využití moderních laboratorních metod v metalografii, SNTL Praha, 1985, 0441385

D:Slovák S., Rusín K. : Teorie slévání, SNTL Praha, 1990, 8003004004

D:Kratochvíl P., Lukáč P., Sprušil B. : Úvod do fyziky kovů I, SNTL Praha, 1984, 0401084

D:Sedláček V. : Zotavení a rekrystalizace, Academia Praha, 1985, 2113085

D:Strnadel B. : Řešené příklady a technické úlohy z materiálového inženýrství, Ostravské tiskárny, Ostrava, 1998, 21048772

Studijní opory -
Poslední úprava: Šerák Jan Ing. Ph.D. (14.11.2012)

www.vscht.cz/met/serak/vzk/index.htm

Sylabus -
Poslední úprava: Šerák Jan Ing. Ph.D. (14.11.2012)

1. Hodnocení struktury materiálů. Metalografie.

2. Světelná a elektronová mikroskopie.

3. Elastické a plastické chování materiálů.

4. Bodové, čárové, plošné a objemové poruchy. Jejich vliv na mechanické vlastnosti.

5. Mechanismy deformace, zpevňování a odpevňování.

6. Zkoušky tahem, tlakem, ohybem, střihem a krutem.

7. Zkoušky tvrdosti.

8. Mechanismy porušení materiálu, houževnatý a křehký lom.

9. Zkoušky odolnosti materiálu proti křehkému porušení.

10. Únava materiálu.

11. Vlastnosti kovů při vysokých teplotách.

12. Nedestruktivní zkoušky materiálů.

13. Metody studia fázových přeměn.

14. Zkoušky slévárenských vlastností kovů a slitin.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ106 (30.07.2013)

Fyzika I

Úvod do studia materiálů

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Šerák Jan Ing. Ph.D. (20.02.2018)

2 průběžné zápočtové testy

ústní zkouška

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Průběžné a zápočtové testy 40
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha