PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Zpracování odpadů - B106010
Anglický název: Waste Processing
Zajišťuje: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Dvořák Petr Ing. Ph.D.
Kalousková Radka Ing. CSc.
Šídlová Martina Ing. Ph.D.
Záměnnost : N106037
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Cílem předmětu je ukázat postupy zpracování, využití a zhodnocení různých typů odpadů. Budou přiblíženy technologie, které mají potenciál minimalizovat množství odpadů na skládkách a naopak maximalizovat jejich recyklaci.
Poslední úprava: Dvořák Petr (15.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Orientovat se v různých skupinách a typech odpadů.

Vybrané postupy a technologie zpracování kovových, elektrotechnických, stavebních, skleněných, keramických a polymerních odpadů.

Základy legislativy související s odpady.

Poslední úprava: Šídlová Martina (20.02.2024)
Literatura -

Z: Kuraš M., Odpady, jejich využití a zneškodňování, Praha, 1994.

Z: Botula J., Recyklace odpadů kovových a kovonosných, VŠB-TU Ostrava, 2003.

Z: Obroučka K., Termické zneškodňování odpadů, VŠB-TU Ostrava, 1997.

Z: Ducháček V., Polymery, VŠCHT Praha, 2000.

Z: Scheirs J., Polymer recycling: Science, Technology and Applications, Wiley&Sons, 2001.

Z: Hlaváč J., Chemická technologie silikátů, VŠCHT Praha, 1976.

Z: Škvára F., Technologie anorganických pojiv: hydraulické maltoviny, cementy. VŠCHT Praha, 2000.

Z: Škvára F., Technologie anorganických pojiv II: Užití anorganických pojiv. Beton. Koroze betonu, VŠCHT Praha, 2000.

D: Odpadové fórum, ISSN: 1212-7779.

Poslední úprava: Šídlová Martina (14.07.2024)
Studijní opory -

Prezentace vyučujících.

Poslední úprava: Dvořák Petr (15.01.2018)
Sylabus -

1. Úvod - odpady obecně. Kovonosné odpady a jejich využití při výrobě kovů.

2. Základní pyro- a hydrometalurgické operace při zpracování kovonosných odpadů.

3. Zpracování Fe šrotu, odpadů obsahujících Pb.

4. Zpracování kovonosných odpadů obsahujících Al, Cu, Zn.

5. Zpracování amortizačního odpadu.

6. Problematické kovonosné odpady.

7. Elektrotechnický odpad jako speciální kategorie odpadů.

8. Zpracovaní elektrotechnického odpadu z domácností.

9. Anorganické nekovové odpady, odpady z energetiky, hutnictví

10. Odpady ve výrobě cementu a betonu, odpady na bázi síranu vápenatého

11. Skleněné a keramické odpady, stavební a demoliční odpad

12. Vznik a klasifikace polymerního odpadu, legislativa, ekobilance.

13. Plastový odpad a jeho zhodnocení.

14. Pryžový odpad a jeho zhodnocení.

Poslední úprava: Šídlová Martina (20.02.2024)
Studijní prerekvizity -

Obecná a anorganická chemie I

Nauka o materiálu

Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Složení písemné zkoušky / Složení ústní zkoušky

Poslední úprava: Dvořák Petr (14.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Zkouškový test 90

 
VŠCHT Praha