PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Zpracování odpadů - B106010
Anglický název: Waste Processing
Zajišťuje: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Dvořák Petr Ing. Ph.D.
Kalousková Radka Ing. CSc.
Šídlová Martina Ing. Ph.D.
Záměnnost : N106037
Anotace -
Poslední úprava: Dvořák Petr Ing. Ph.D. (15.01.2018)
Cílem předmětu je ukázat postupy zpracování, využití a zhodnocení různých typů odpadů. Budou přiblíženy technologie, které mají potenciál minimalizovat množství odpadů na skládkách a naopak maximalizovat jejich recyklaci.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Dvořák Petr Ing. Ph.D. (15.01.2018)

Studenti budou umět:

Orientovat se v různých skupinách a typech odpadů.

Vybrané postupy a technologie zpracování kovových, elektrotechnických, skleněných a keramických, polymerních odpadů.

Základy legislativy související s odpady.

Literatura -
Poslední úprava: Dvořák Petr Ing. Ph.D. (15.01.2018)

Z: Kuraš M., Odpady, jejich využití a zneškodňování, Praha, 1994.

Z: Botula J., Recyklace odpadů kovových a kovonosných, VŠB-TU Ostrava, 2003.

Z: Obroučka K., Termické zneškodňování odpadů, VŠB-TU Ostrava, 1997.

Z: Ducháček V., Polymery, VŠCHT Praha, 2000.

Z: Scheirs J., Polymer recycling: Science, Technology and Applications, Wiley&Sons, 2001.

Z: Hlaváč J., Chemická technologie silikátů, VŠCHT Praha, 1976.

Z: Škvára F., Technologie anorganických pojiv: hydraulické maltoviny, cementy. VŠCHT Praha, 2000.

Z: Škvára F., Technologie anorganických pojiv II: Užití anorganických pojiv. Beton. Koroze betonu, VŠCHT Praha, 2000.

D: Odpadové fórum, ISSN: 1212-7779.

Studijní opory -
Poslední úprava: Dvořák Petr Ing. Ph.D. (15.01.2018)

Prezentace vyučujících.

Sylabus -
Poslední úprava: Dvořák Petr Ing. Ph.D. (15.01.2018)

1. Úvod - odpady obecně. Kovonosné odpady a jejich využití při výrobě kovů.

2. Základní pyro- a hydrometalurgické operace při zpracování kovonosných odpadů.

3. Zpracování Fe šrotu, odpadů obsahujících Pb.

4. Zpracování kovonosných odpadů obsahujících Al, Cu, Zn.

5. Zpracování amortizačního odpadu.

6. Problematické kovonosné odpady.

7. Elektrotechnický odpad jako speciální kategorie odpadů.

8. Zpracovaní elektrotechnického odpadu z domácností.

9. Využití anorganických odpadů pro výrobu stavebních hmot 1.

10. Využití anorganických odpadů pro výrobu stavebních hmot 2.

11. Využití odpadů při výrobě betonu, skla a keramiky.

12. Vznik a klasifikace polymerního odpadu, legislativa, ekobilance.

13. Plastový odpad a jeho zhodnocení.

14. Pryžový odpad a jeho zhodnocení.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)

Obecná a anorganická chemie I

Nauka o materiálu

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Dvořák Petr Ing. Ph.D. (14.02.2018)

Složení písemné zkoušky / Složení ústní zkoušky

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha