PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Kovové materiály pro restaurátory - B106013
Anglický název: Doplnit
Zajišťuje: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 5 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Garant: Kubásek Jiří Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Průša Filip doc. Ing. Ph.D. (15.02.2018)
Předmět podává ucelený přehled o kovových materiálech využívaných v současné době. V úvodní části je popsána struktura kovů a slitin a rovněž nejvýznamnější mechanické vlastnosti kovových materiálů. Z konkrétních slitinových systémů je hlavní pozornost věnována slitinám železa, tzn. ocelím a litinám. Popsány jsou rovněž významné neželezné kovy a jejich slitiny.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Průša Filip doc. Ing. Ph.D. (15.02.2018)

Studenti budou umět:

Aplikovat vztahy mezi zpracováním, strukturou a mechanickými vlastnostmi kovových materiálů.

Orientovat se v používaných technologiích zpracování kovových materiálů.

Volit vhodnou technologii zpracování materiálu v praxi.

Navrhovat kovové materiály vhodné pro vybrané aplikace.

Literatura -
Poslední úprava: Průša Filip doc. Ing. Ph.D. (15.02.2018)

Z:Vojtěch D., Materiály a jejich mezní stavy, VŠCHT, Praha, 2010, 9788070807415

D:Pluhař J. a kol., Fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálu, SNTL, Praha, 1987, 0441187

D:Vojtěch D., Kovové materiály (skriptum), VŠCHT, Praha, 2006, 8070806001

Studijní opory -
Poslední úprava: Průša Filip doc. Ing. Ph.D. (15.02.2018)

http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_isbn-80-7080-600-1/pages-img/

Sylabus -
Poslední úprava: Průša Filip doc. Ing. Ph.D. (15.02.2018)

1. Struktura kovových materiálů, Mechanické vlastnosti kovových materiálů

2. Deformace kovových materiálů, Zpevnění kovových materiálů

3. Slitiny železa - fázový diagram Fe-C, dělení slitin železa

4. Oceli - struktura, tepelné zpracování, vliv legujících prvků na vlastnosti

5. Oceli - významné typy, Litiny

6. Neželezné kovy - hliník, hořčík, titan, měď, nikl, olovo, zinek, cín

7. Neželezné kovy - vysokotavitelné kovy, ušlechtilé kovy

8. Slévárenské slitiny - tavení a odlévání slévárenských slitin.

9. Tváření kovů za tepla, Ohřev materiálu a ohřívací zařízení pro tváření a tepelné zpracování

10. Objemové tváření, válcování, kování a lisování. Protlačování za tepla

11. Plošné tváření za studena

12. Dělení materiálu, stříhání, ohýbání, tažení, kovotlačitelství

13. Způsoby svařování, konstrukce svaru, pájení kovů.

14. Metody obrábění, soustružení, frézování

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Průša Filip doc. Ing. Ph.D. (15.02.2018)

Pro zápis tohoto předmětu je nutno mít minimálně zapsány předměty:

Základy anorganické chemie (B101010)

Anorganické materiály památek I (B148001)

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Průša Filip doc. Ing. Ph.D. (15.02.2018)

Obecná a anorganická chemie I

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Průša Filip doc. Ing. Ph.D. (15.02.2018)

Úspěšné absolvování testu/ústní zkoušky.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.7 20
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.3 36
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 70
Ústní zkouška 30

 
VŠCHT Praha