PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Koroze a degradace kovů - B106015
Anglický název: Corrosion and degradation of metals
Zajišťuje: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 5 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Kouřil Milan doc. Ing. Ph.D.
Průša Filip doc. Ing. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Kouřil Milan doc. Ing. Ph.D. (11.02.2018)
Předmět podává základní přehled o mechanismech poškozování kovů, ke kterému dochází během jejich používání. Hlavní pozornost je věnována degradačním procesům nastávajícím působením mechanických sil (deformace, lomy, únava, opotřebení) a fyzikálně-chemickou interakcí s prostředím - korozí. Pro výběr správného postupu obnovy a konzervace kovových památek jsou nezbytné znalosti o mechanismech korozních dějů a o způsobech protikorozní ochrany kovů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kouřil Milan doc. Ing. Ph.D. (11.02.2018)

Studenti budou umět:

Základní mechanizmy koroze a degradace kovových materiálů.

Analyzovat příčiny poškození materiálů v praxi.

Navrhovat opatření vedoucí k minimalizaci degradačních procesů v praxi.

Principy koroze kovů a protikorozní ochrany historických i moderních materiálů.

Literatura -
Poslední úprava: Kouřil Milan doc. Ing. Ph.D. (11.02.2018)

Z:Vojtěch D., Materiály a jejich mezní stavy, VŠCHT, Praha, 2010, 9788070807415

Z:Novák P. a kol.: Koroze a degradace materiálů (učební texty pro restaurátory a konzervátory), CD 1.0, VŠCHT Praha 2006

Z:Konzervování a restaurování kovů: Ochrana předmětů kulturního dědictví z kovů a jejich slitin, Technické muzeum v Brně, Brno, 2011

D:Selwyn L., Metals and corrosion: A Handbook for the Conservation Professional, Canadian Conservation Institute, Ottawa, 2004

D:Pluhař J. a kol., Fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálu, SNTL, Praha, 1987

D:Vojtěch D., Kovové materiály (skriptum), VŠCHT, Praha, 2006

Studijní opory -
Poslední úprava: Kouřil Milan doc. Ing. Ph.D. (17.02.2018)

Studijní materiály k přednáškám u vyučujícího

Sylabus -
Poslední úprava: Kouřil Milan doc. Ing. Ph.D. (17.02.2018)

1. Klasifikace materiálů a degradačních procesů

2. Trvalá deformace ,faktory ovlivňující deformační chování

3. Lomy, působení defektů na lomové chování, lomová houževnatost

4. Únava, faktory ovlivňující únavovou životnost

5. Opotřebení, tečení (creep), degradace zářením

6. Identifikace příčin poškození

7. Termodynamické a kinetické předpoklady koroze kovů

8. Diagramy potenciál - pH

9. Pasivita kovů, vliv heterogenity na korozní děje

10. Druhy koroze kovů - mechanizmy

11. Koroze kovů podle prostředí

12. Protikorozní ochrana kovů volbou materiálu a povlaky

13. Elektrochemické ochrany, úprava prostředí, konstrukční úpravy

14. Informace o korozní odolnosti (literatura, databáze, zkoušky, monitorování)

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kouřil Milan doc. Ing. Ph.D. (11.02.2018)

B148001 Anorganické materiály památek I

B148002 Anorganické materiály památek II

B403016 Základy fyzikální chemie nebo B403003 Fyzikální chemie I

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Kouřil Milan doc. Ing. Ph.D. (20.02.2018)

Podmínkou zakončení předmětu je úspěšné absolvování ústní zkoušky.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha