PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Povrchové úpravy a konzervování skla a keramiky - B107010
Anglický název: Surface Treatment and Conservation of Glass and Ceramics
Zajišťuje: Ústav skla a keramiky (107)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kloužková Alexandra doc. Ing. CSc.
Rohanová Dana doc. Dr. Ing.
Záměnnost : N107023
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět Povrchové úpravy a konzervování skla a keramiky shrnuje různé typy degradace keramických a skleněných předmětů a seznamuje se základními postupy používanými při restaurování těchto předmětů.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

charakterizovat povrchové vrstvy skelných a keramických materiálů,

vysvětlit mechanismus vzniku koroze, typy korozních a degradačních procesů,

popsat možnosti studia povrchů různými metodami,

uvést způsoby konzervování a restaurování skelných a keramických materiálů.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Literatura -

Z:Davison S.: Conservation and restoration of Glass, 2nd editin, Butterworth, Heinemann, Oxford 2003

Z:Hlaváč J.: Základy technologie silikátů SNTL, Praha 1981

Z:Hanykýř V., Kutzendorfer J.: Technologie keramiky, Vega s.r.o., Hradec Králové 2008.

Z:Buys S., Oakley V.: The conservation and restoration of ceramics, 8th ed.; Butterworth-Heinemann: Oxford, (2008).

Z:Sedláčková H., Rohanová D.: Renaissance and Baroque Glass from the Central Danube Region, Archaia Brno, 2016.

D:Herainová M., Glazury, Keramické barvy a dekorační techniky, Silikátový svaz, Praha (2002)

D:Henderson J.: The science and archaeology of materials: an investigation of inorganic materials. London, Routledge, (2000).

D:Eppler R.A., Eppler D.R.: Glazes and glass coatings, The American Ceramics Society (2000) ISBN 1-57498-054-8

D:Sedláčková H. Rohanová D. et al: Medieval Glass from Bratislava ca 1200-1450, Památky archeologické CV, 2014, p. 215-264.

D:Sedláčková H. Rohanová D. et al: Late Gothic and Early Renaissance Glass from Bratislava ca 1450-1550, Památky archeologické CVII, 2016, p. 353-394.

D:Koob P.S: Conservation and Care of Glass Objects, Archetype Publications, New York, London 2006.

D:Kafka L.: Malované na skle – lidové pdomalby, Lika Club, Praha 2005.

D:Bartuška M. a kol.: Vady skla, Práh, Praha 2001.

Poslední úprava: Kloužková Alexandra (15.02.2018)
Studijní opory -

Studijní materiály k přednáškám u vyučujících

Poslední úprava: Kloužková Alexandra (22.02.2018)
Sylabus -

1. Stručný vývoj povrchových úprav keramických materiálů od neolitu po novověk

2. Dělení povrchových úprav podle stability dekorace a typů keramiky, vlastnosti dekoračních vrstev

3. Historická barvítka a pigmenty (anorganická i organická), základní suroviny, druhy historických dekorací (dekorace za studena, vypalované – engoby, glazury a další následné)

4. Stárnutí keramiky, mechanismy a typy poškození nestabilních i stabilních povrchových úprav keramiky

5. Čištění, konzervování stabilních i nestabilních povrchových úprav

6. Archeologické nálezy - metody postupného vyzdvižení skla a keramiky do okolních podmínek, způsoby uložení skelných a keramických materiálů

7. Stručný vývoj a přehled používaných dekoračních technik pro různé sklářské výrobky,

8. Mechanismus a typy koroze skelných povrchů

9. Charakterizace různých typů dekorů např. listrů a jejich ošetření

10. Charakterizace lazur, různé typy poškození vitrážových skel

11. Funkční vrstvy připravené metodou sol-gel, Mozaika "Poslední soud" na PH

12. Metody studia povrchů skelných a keramických materiálů včetně korozních vrstev

13. Přehled materiálů používaných k čištění, konzervování a restaurování skel a keramiky

14. Etika restaurátora, odstraňování starých restaurátorských zásahů

Poslední úprava: Kloužková Alexandra (22.02.2018)
Studijní prerekvizity -

Anorganické materiály památek I nebo Anorganické nekovové materiály

Poslední úprava: Kloužková Alexandra (02.03.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Aby student mohl absolvovat klasifikaci, musí absolvovat písemnou kvalifikační zkoušku. Závěrečná zkouška je ústní a týká se obsahu celého kurzu přednášek.

Poslední úprava: Kloužková Alexandra (20.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.6 16
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.4 40
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha