PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Laboratoř přírodních anorganických materiálů - B108006
Anglický název: Laboratory of natural inorganic materials
Zajišťuje: Ústav chemie pevných látek (108)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/6, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Kovanda František prof. Ing. CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Studenti projdou typové práce, kde se seznámí se základními postupy charakterizace přírodních anorganických materiálů, jejich úprav a přípravy syntetických analogů.
Poslední úprava: Kovanda František (16.02.2018)
Výstupy studia předmětu

Studenti budou umět:

zvolit a použít základní a specializovanou laboratorní techniku pro charakterizaci a testování přírodních anorganických materiálů a jejich syntetických analogů.

Poslední úprava: Kovanda František (16.02.2018)
Studijní opory

Návody k jednotlivým úlohám jsou poskytnuty v tištěné nebo elektronické formě vedoucím práce.

Poslední úprava: Kovanda František (16.02.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Účast studentů na zahájení a ukončení laboratoří je povinná. Omluva a řešení organizačních záležitostí dodatečně je možné jen z vážných důvodů.

Zápočet bude udělen na základě klasifikace všech prací známkou "E" nebo lepší. V případě, že se jeden ze členů laboratorní skupiny nebude moci z vážných důvodů (např. kvůli nemoci) laboratorní práce zúčastnit, je povinen se včas telefonicky nebo e-mailem omluvit (nejpozději den předem, výjimečně ráno v den zahájení práce). Práce se pak přesune pro celou skupinu na náhradní termín.

Protokoly musí být odevzdány vedoucímu práce nejpozději v den zahájení další typové práce. Při neodůvodněném prodlení může vedoucí práce snížit klasifikaci protokolu o jeden stupeň. Pokud je protokol vrácen k přepracování, termín odevzdání odpovídá opět stanoveným pravidlům, pokud se vedoucí práce nedomluví se studenty jinak.

V případě e-mailové komunikace s vedoucími jednotlivých prací nebo s vedoucím laboratoří studenti používají školní účet (jméno@vscht.cz). E-maily odesílané jinými poskytovateli mohou skončit ve filtru nevyžádané pošty a v případě jejich nedoručení na ně nebude brán zřetel.

Poslední úprava: Kovanda František (16.02.2018)
Sylabus

Příprava vzorků pro rentgenovou difrakční analýzu.

Měření na rentgenovém difraktometru.

Kvalitativní fázová analýza, vyhledávání v databázích PDF.

Zpracování difrakčních dat programem HighScore Plus.

Řešení struktury látek z difrakčních dat.

Příprava a charakterizace materiálů na bázi alumosilikátů.

Příprava a charakterizace podvojných vrstevnatých hydroxidů.

Odstraňování kontaminantů z roztoků anorganickými sorbenty.

Stanovení sorpční kapacity anorganických sorbentů.

Poslední úprava: Kovanda František (16.02.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Klasifikovaný zápočet je udělen po provedení všech úloh a odevzdání požadovaných protokolů.

Poslední úprava: Kovanda František (16.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 3 84
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 70
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 30

 
VŠCHT Praha