PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Laboratoř organické chemie II - B110006
Anglický název: Organic Chemistry: Laboratory II
Zajišťuje: Ústav organické chemie (110)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: oba
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/4, KZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://Do termínu laboratoří se musí studenti přihlásit prostřednictvím SIS jako na termín zkoušky z Laboratoří OCH II
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Kozmík Václav Ing. CSc.
Třída: Základní laboratoře
Prerekvizity : {prerekvizita pro laboratoř organické chemie I (pro plnění laboratoře OCH I nebo předmětu OCH II a zápis laboratoře OCH II) "předmět OCH I ve všech mutacích"}, {prerekvizita pro plnění laboratoře OCH II}
Záměnnost : N110003, N110003A
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Druhý kurs praktické výuky organické chemie je zaměřen na složitější operace organické syntézy, včetně analýzy směsí látek a jejich charakterizaci pomocí spektroskopických metod.
Poslední úprava: Hladíková Jana (03.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

pochopit systém organické syntézy - plánování reakcí, stavbu reakčních aparatur, provedení reakcí, izolaci a charakterizaci produktů

samostatně zpracovat pracovní protokoly

Poslední úprava: Hladíková Jana (03.01.2018)
Literatura -

Z: Šilhánková a kol.: Laboratoř organické chemie, Vydavatelství VŠCHT, 2000, dotisk 2007, 8070803959

Poslední úprava: Hladíková Jana (03.01.2018)
Studijní opory -

Laboratorní předpisy

https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=54

https://e-learning.vscht.cz/enrol/index.php?id=1974

Poslední úprava: Himl Michal (06.06.2024)
Sylabus -

1. Bezpečnost práce v laboratoři, první pomoc.

2. Jednostupňové syntézy spojené s izolací a identifikací produktu.

3. Vícestupňové syntézy.

4. Operace za bezvodých podmínek.

5. Práce s malým množstvím látek.

6. Organická rozpouštědla, extrakce, sušení, odpařování.

7. Krystalizace a filtrace.

8. Sloupcová chromatografie.

9. Chromatografie na tenké vrstvě.

10. Destilace za atmosferického tlaku.

11. Destilace za sníženého tlaku.

12. Stanovení bodu tání.

13. GLC chromatografie připravených látek.

14. NMR spektrometrie.

Poslední úprava: Hladíková Jana (03.01.2018)
Vstupní požadavky -

Laboratoř organické chemie I

Poslední úprava: Hladíková Jana (03.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Laboratoř organické chemie I

Poslední úprava: Hladíková Jana (03.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Odevzdání preparátů, úspěšné absolvování testu.

Poslední úprava: Kundrát Ondřej (16.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 2 56
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 40
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 30
Průběžné a zápočtové testy 30

 
VŠCHT Praha