PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Strukturní analýza - B110007
Anglický název: Structural Analysis
Zajišťuje: Ústav organické chemie (110)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021 do 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: 60 / 36 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kohout Michal prof. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N110006
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Cílem předmětu je seznámit posluchače s principy a možnostmi aplikace základních spektrálních metod v organické chemii.
Poslední úprava: Hladíková Jana (03.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

principy základních metod strukturní analýzy

využívat NMR, IČ a hmotnostní spektrometrii ke strukturní analýze

interpretovat jednoduchá NMR, IČ a MS spektra

Poslední úprava: Hladíková Jana (03.01.2018)
Literatura -

Z: Böhm S., Smrčková S.: Strukturní analýza organických sloučenin, VŠCHT, 1995. 8070802359

D: Williams D.H., Fleming I.: Spectroscopic methods in organic chemistry. 5. vydání. DH Williams & I Fleming. 9780077091477

Poslední úprava: Hladíková Jana (03.01.2018)
Studijní opory -

Studijní materiály k přednáškám u vyučujícího

Poslední úprava: Hladíková Jana (03.01.2018)
Sylabus -

1. Přehled metod molekulové spektroskopie, základní pojmy a principy

2. NMR, podstata, hlavní pojmy, oblast použití

3. 1H NMR v organické strukturní analýze

4. 13C NMR v organické strukturní analýze

5. Speciální techniky NMR

6. Dvoudimensionální NMR, COSY, HETCOR

7. Infračervená spektroskopie, základní pojmy a principy metody

8. Oblast "otisku prstu" a charakteristických vibrací

9. Možnosti praktického využití ve strukturní analýze

10. UV-VIS spektroskopie, základní pojmy a principy metody

11. Možnosti využití ve strukturní analýze

12. Hmotností spektra, podstata metody, experimentální uspořádání

13. Techniky ionizace, předseparace, základní typy fragmentace

14. Možnosti využití ve strukturní analýze organických sloučenin

Poslední úprava: Hladíková Jana (03.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Organická chemie II nebo Organická chemie B, Fyzika

Poslední úprava: Kundrát Ondřej (03.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Předmět je zakončen zkouškou, která se skládá z praktické části zahrnující určení struktury molekuly ze spekter a teoretické části.

Poslední úprava: Kundrát Ondřej (15.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha