PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Úvod do inženýrské ekologie - B111007
Anglický název: Introduction to Ecological Engineering
Zajišťuje: Ústav organické technologie (111)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Petrisko Miroslav Ing. CSc.
Záměnnost : N111035
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět uvede studenty do ekologie jako nauky o vztazích mezi jednotlivými živými a neživými složkami životního prostředí a mezi lidskou technosférou a ekosystémy. Součástí předmětu je seznámení se základními postupy ekologizace stávajících výrob a principy návrhu ekologicky přijatelnějších výrobních postupů
Poslední úprava: Hladíková Jana (03.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • Chápat problematiku vztahů mezi lidskými aktivitami a ekosystémy
  • Posoudit možnosti ekologických úprav výrobních postupů
Poslední úprava: Hladíková Jana (03.01.2018)
Literatura -

Z: Begon M., Harper J.L., Townsend C.R.: "Ekologie", Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc 1997, 8070676957.

Z: Červinka P.: "Antropogenní transformace přírodní sféry" Univerzita Karlova, Praha 1995, 8071840181.

Z: Moldan B., Hák T., Kolářová H.: "K Udržitelnému rozvoji České republiky: Vytváření podmínek", Centrum pro otázky životního prostředí UK, Praha 2002

Poslední úprava: Hladíková Jana (03.01.2018)
Studijní opory -

Studijní materiály k přednáškám u vyučujícího

Poslední úprava: Hladíková Jana (03.01.2018)
Sylabus -

1. Ekologie - nauka o vztazích, vymezení pojmů

2. Biotické složky životního prostředí (flora, fauna, člověk)

3. Abiotické složky ŽP (atmosféra, hydrosféra, pedosféra)

4. Vztahy mezi složkami ŽP

5. Člověk a jeho činnost jako součást ekosystému

6. Obory lidské činnosti a jejich vztah k ŽP

7. Socio-kulturní aspekty ekologie

8. Koncepce udržitelného rozvoje

9. Úroveň technologií - základní prvek ovlivňující ŽP

10. Vlivy výrobních postupů

11. Environmentální technologie (likvidace nebo minimalizace vlivů výroby)

12. Monitoring ŽP, tvorba legislativních norem

13. Systémový přístup k ochraně ŽP, environmentální účetnictví

14. Optimalizace vlivů

Poslední úprava: Hladíková Jana (03.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Toxikologie a ekologie

Poslední úprava: Hladíková Jana (03.01.2018)
 
VŠCHT Praha