PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Makromolekulární chemie - B112002
Anglický název: Macromolecular Chemistry
Zajišťuje: Ústav polymerů (112)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021 do 2023
Semestr: oba
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://předmět je vyučován pouze v letním semestru
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Merna Jan prof. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N112003, N112003A, Z112003
Je záměnnost pro: AB112002
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Hladíková Jana (03.01.2018)
Náplní předmětu je studium struktury makromolekul, fyzikálních vlastností makromolekulárních látek, polymerizovatelnosti monomerů, řetězových a stupňovitých polymerizací, polyreakcí cyklických monomerů, kopolymerizací, chemických reakcí polymerů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Hladíková Jana (03.01.2018)

Studenti budou umět:

Základní pojmy z oboru,posoudit základní fyzikálně-chemickou strukturu polymerů a jejich termické chování.

Základní principy řetězových polyreakcí - radikálových, iontových a koordinačních.

Základní principy stupňovitých polyreakcí - polykondenzací a polyadicí.

Literatura -
Poslední úprava: Merna Jan prof. Ing. Ph.D. (20.02.2018)

Z:Prokopová I.: Makromolekulární chemie, učební text VŠCHT, 2004, 2007, ISBN 978-80-7080-662-3

Z:Mleziva J., Kálal J.: Základy makromolekulární chemie, SNTL, Praha l986, ISBN 04-621-86.

Z:Billmeyer F.W.Jr.: Textbook of Polymer Science, J.Wiley Sons, New York 2004, ISBN 9780471031963

D:Sbírka příkladů z makromolekulární chemie, učební text VŠCHT, 1991 - pomůcka pro semináře

D:Stevens M.P.: Polymer Chemistry An Introduction. Oxford University Press, Inc., New York 1999, ISBN 0-19-512444-8

D:Cowie J.M.G.,Arrieghi V.: Polymers: Chemistry and Physics of Modern Materials.CRC Press, Boca Raton 2008, ISBN 10:0-8493-9813-4

Studijní opory -
Poslední úprava: Hladíková Jana (03.01.2018)

Skripta Makromolekulární chemie dostupná na http://eso.vscht.cz/

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)
Poslední úprava: Roda Jan prof. Ing. CSc. (20.02.2018)

Kontrola studia se uskutečňuje formou 3 průběžných testů (max.dosažitelný počet bodů z každého testu 15). Zápočet bude udělen při min.60%ní úspěšnosti, tj. dosažení 27 bodů. Při nesplnění této podmínky je možno získat zápočet na základě úspěšně absolvovaného souhrnného zápočtového testu (60%). Tento test se bude psát po ukončení semestru.

Sylabus -
Poslední úprava: Merna Jan prof. Ing. Ph.D. (20.02.2018)

1. Úvod, historie makromolekulární chemie, základní pojmy oboru

2. Konstituce, konfigurace a konfirmace makromolekul, makromolekulární struktura polymerů, nomenklatura polymerů

3. Molární hmotnost polymerů, termické chování polymerů, klasifikace polymerů podle vlastností a aplikací

4. Podmínky polymerizovatelnosti nízkomolekulárních sloučenin, vztah mezi strukturou monomerů a způsobem jejich polymerizace

5. Řetězové a stupňovité (polykondenzace a polyadice) polyreakce - charakteristické znaky, klasifikace polyreakcí dle mechanismu a termodynamiky

6. Radikálová polymerizace - iniciace, růst a terminace přenosové reakce, kinetika polymerizace, vliv teploty, délka kinetického řetězce a polymerizační stupeň

7. Radikálová kopolymerizace - kopolymerizační rovnice, složení kopolymerů, stanovení kopolymerizačních parametrů, Q-e schéma

8. Kationtové polymerizující monomery, iniciace kationtových polyreakcí, elementární reakce, kinetické zákonitosti

9. Aniontově polymerizující monomery, iniciace aniontových polyreakcí, elementární reakce, kinetické zákonitosti

10. Způsoby provádění řetězových polyreakcí - bloková, roztočová, suspenzní a emulzní polymerace

11. Polyinzerce, Zieglerovy-Nattovy katalyzátory, růstová reakce, končení růstu a přenost při koordinačních polymerizacích

12. Aniontová, kationtová a koordinační polymerizace cyklických monomerů

13. Polykondenzace a polyadice-charakterizace obou typů stupňovitých polyreakcí, typické syntézy, rovnováhy, cyklizační reakce, kinetika

14. Polymeranalogické reakce polymerů, síťování polymerů, syntéza blokových a roubovaných kopolymerů, degradace polymerů

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Hladíková Jana (03.01.2018)

Organická chemie I

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Hladíková Jana (03.01.2018)

Organická chemie I (názvosloví organické chemie, základní mechanismy reakcí organických sloučenin)

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: Roda Jan prof. Ing. CSc. (20.02.2018)

Udělený zápočet je nutnou podmínkou pro skládání zkoušky. Zkouška je ústní.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha