PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Laboratoř chemie a technologie polymerních materiálů - B112006
Anglický název: Laboratory of chemistry and technology of polymeric materials
Zajišťuje: Ústav polymerů (112)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021 do 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/6, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Vránová Lenka Ing. Ph.D.
Kadeřábková Alena Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Anotace -
Předmět je určen pro studenty, kteří si vybrali předběžné téma bakalářské práce na Ústavu polymerů. Náplní Laboratoře chemie a technologie polymerních materiálů je osvojení základních technik přípravy a zpracování polymerních materiálů a měření jejich mechanických, fyzikálních či chemických vlastností. Předpokladem účasti v laboratořích je vykonání zkoušky z Makromolekulární chemie.
Poslední úprava: Hrdlička Zdeněk (15.09.2023)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

připravit polymery s rozdílnou morfologií různými technikami

aplikovat vybrané zpracovatelské techniky a stanovit vlastnosti plastů a kaučuků

Poslední úprava: Kalousková Radka (17.01.2018)
Literatura -

Z: Brožek J. a kolektiv: Laboratorní cvičení z makromolekulární chemie, VŠCHT Praha 2016, ISBN 978-80-7080-945-7

Poslední úprava: Vránová Lenka (14.05.2024)
Studijní opory -

Encyclopedia of Polymer Science and Technology, J. Wiley @ Sons (dostupné na https://pol.vscht.cz/)

Poslední úprava: Vránová Lenka (13.02.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Před absolvováním laboratorní práce bude student písemně nebo ústně přezkoušen. Po prokázání znalostí (min. 50%) bude student připuštěn k vlastní laboratorní práci.

Poslední úprava: Vránová Lenka (13.02.2018)
Sylabus -

Rozvrh laboratorních úloh pro jednotlivé skupiny bude před započetím prací vyvěšen na nástěnce Ústavu polymerů.

1. Základní poznatky o laboratorních technikách, bezpečnostní školení

2. Polymerizace styrenu v bloku

3. Nerovnovážná polykondenzace

4. Polymeranalogická reakce

5. Emulzní polymerizace styrenu

6. Suspenzní polymerizace styrenu

7. Shrnutí, test

8. Vlastnosti kaučuků přírodního a butadienstyrenového a jejich vulkanizátů

9. Identifikace kaučuků a vulkanizátů

10. Pasta PVC, příprava, zpracování, stabilita

11. Vliv struktury na vlastnosti termoplastů

12. Shrnutí, test

Poslední úprava: Sokolohorskyj Anatolij (14.09.2023)
Vstupní požadavky -

Zkouška z Makromolekulární chemie.

Poslední úprava: Vránová Lenka (09.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Makromolekulární chemie, Organická chemie I

Poslední úprava: Vránová Lenka (09.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Podmínkou získání zápočtu je absolvování všech vypsaných prací a úspěšné absolvování závěrečných souhrnných testů (min. 50%).

Poslední úprava: Vránová Lenka (13.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 3 84
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha