Základy nanomateriálů - B126004
Anglický název: Introduction to nanomaterials
Zajišťuje: Ústav inženýrství pevných látek (126)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021 do 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Siegel Jakub prof. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N126026
Termíny zkoušek   
Anotace -
Předemět je zaměřen na pochopení základních principů a zákonitostí objektů nanosvěta. Klasický termodynamický přístup k řešení problematiky je rozšířen o základní principy kvantově-mechanického popisu nanoobjektů. Zvláštní pozornost je věnována metodikám odhadu rovnovážného tvaru nanočástic v závislosti na počtu atomů částici tvořících. Důležitou součástí předmětu je výčet vhodných technik přípravy a charaktericace nanoobjektů o různých dimenzionalitách (kvantové tečky, nanodráty, nanovrstvy).
Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Základní termodynamický a kvantově-mechanický aparát k řešení problematiky částic nanosvěta.

Stanovit nejpreavděpodobnější rovnovážný tvar nanočástice v závislosti na počtu atomů částici tvořících.

Metody přípravy a charakterizace nanoobjektů o různých dimenzionalitách.

Poslední úprava: Kubová Petra (23.02.2018)
Literatura -

Z:Bohumil Kratochvíl, Václav Švorčík, Dalibor Vojtěch: Úvod do studia materiálů, Skriptum VŠCHT, Praha 2005. ISBN 80-7080-568-4

D:Kenneth Klabunde, Ryan Richards: Nanoscale Materials in Chemistry, John Wiley & Sons, 2009, 2nd edition. ISBN 978-0-470-22270-6

D:Jan Hošek: Úvod do nanotechnologie, Skriptum ČVUT, Praha 2010. ISBN 978-80-01-04555-8.

Poslední úprava: Siegel Jakub (11.01.2018)
Studijní opory -

Výukové materiály k přednáškám k dispozici u vyučujícího.

Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)
Sylabus -

1. Úvod, definice základních pojmů, názvosloví, rozdíly mezi nano- a makro-objekty.

2. Přístup top-down a bottom-up, geometrie nanoobjektů, rostoucí vliv povrchových atomů, kvantové efekty.

3. Termodynamický popis nanoobjektů (povrchová práce, povrchové napětí, kohezní energie), teplota tání nanočástic.

4. Kvantově-mechanický popis nanoobjektů, řešení částice v potenciálové jámě.

5. Úvod od krystalochemie, Bravaisovy mřížky, významné krystalografické roviny.

6. Růstové mechanismy tenkých vrstev, vliv teploty a rychlosti depozice.

7. Stanovení rovnovážného tvaru nanočástic, Wulffova konstrukce.

8. Stanovení rovnovážného tvaru nanočástic, Teorie polyedrů.

9. Metody přípravy a charakterizace 0D nanoobjektů a nanomateriálů (I).

10. Metody přípravy a charakterizace 0D nanoobjektů a nanomateriálů (II).

11. Metody přípravy a charakterizace 1D nanoobjektů a nanomateriálů.

12. Metody přípravy a charakterizace 2D nanoobjektů a nanomateriálů (I).

13. Metody přípravy a charakterizace 2D nanoobjektů a nanomateriálů (II).

14. Sociální aspekty nanomateriálů a technologií vč. nanobezpečnosti.

Poslední úprava: Kubová Petra (23.02.2018)
Studijní prerekvizity -

N108004 Úvod do studia materiálů

Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Dosažení minimálně 50% bodů ve zkouškovém testu a úspěšné složení ústní zkoušky.

Poslední úprava: Siegel Jakub (20.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84