PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Laboratoř chemie a technologie materiálů pro elektroniku a nanomateriálů - B126006
Anglický název: Laboratory of chemistry and technology of materials for electronics and nanomaterials
Zajišťuje: Ústav inženýrství pevných látek (126)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021 do 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/6, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Leitner Jindřich prof. Ing. DrSc.
Třída: Základní laboratoře
Anotace
Předmět je určen pro studenty, kteří si vybrali předběžné téma bakalářské práce na Ústavu inženýrství pevných látek (126). Náplní laboratorních cvičení je seznámení se s vybranými metodami přípravy a charakterizace anorganických i organických polymerních materiálů.
Poslední úprava: Slepičková Kasálková Nikola (15.09.2023)
Výstupy studia předmětu

Studenti budou umět:

Připravit vybrané anorganické i organické polymerní materiály.

Provést jejich charakterizaci vybranými metodami.

Poslední úprava: Leitner Jindřich (12.01.2018)
Literatura

Návody k jednotlivým úlohám jsou k dispozici u vedoucích prací

Poslední úprava: Leitner Jindřich (30.01.2018)
Studijní opory

Návody k jednotlivým úlohám jsou k dispozici na webových stránkách ústavu https://ipl.vscht.cz/studium/studijni-materialy/laboratore-oboru

Poslední úprava: Leitner Jindřich (30.01.2018)
Sylabus

V průběhu semestru studenti absolvují 6 dvoudenních prací.

1. Goniometrické stanovení kontaktních úhlů a povrchové energie polymerů - vliv povrchové modifikace

2. Stanovení eutektické teploty a teploty likvidu binární slitiny Sn-Bi

3. Měření základních vlastností jednoduchých elektronických prvků

4. Vytváření kovových nanostruktur na pevném substrátu a studium jejich vlastností

5. Mikro a nano- struktury na biopolymeru a jejich charakterizace

6. Příprava a charakterizace uhlíkových vrstev na polymerních substrátech

Poslední úprava: Leitner Jindřich (12.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Klasifikovaný zápočet je udělen po provedení všech šesti vypsaných úloh a odevzdání požadovaných protokolů.

Poslední úprava: Leitner Jindřich (30.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 3 84
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Práce na individuálním projektu 0.5 14
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha