PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Anorganické materiály památek I - B148001
Anglický název: Inorganic materials of monumets I
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Kloužková Alexandra doc. Ing. CSc.
Novák Michal Ing. Ph.D.
Kubásek Jiří Ing. Ph.D.
Záměnnost : N148004
Je záměnnost pro: N148004
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět poskytuje přehled o základních anorganických materiálech památek - kameni, stavebních pojivech, sklu, keramice, kovech a pigmentech. Jsou podány základní informace o struktuře, původu, surovinách a výrobě materiálů a jejich základních vlastnostech. U každé skupiny materiálů je kladen důraz na vysvětlení vztahů mezi strukturou, vlastnostmi a použitím materiálů.
Poslední úprava: Kloužková Alexandra (15.02.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

posoudit anorganické materiály používané v památkové péči (kámen, kovy, sklo, keramiku, stavební pojiva, staviva a pigmenty), především získají základní přehled o struktuře, výrobě a vlastnostech těchto materiálů.

Poslední úprava: Kloužková Alexandra (15.02.2018)
Literatura -

Z: Kratochvíl B., Švorčík V., Vojtěch D., Úvod do studia materiálů (skriptum), VŠCHT, Praha, 2005, 8070805684

D: Callister W. D., Materials Science and Engineering, John Wiley and Sons, New York, 1994, 0471581283

D: Kotlík P. a kol.: Stavební materiály historických objektů, VŠCHT Praha 1999

D: Rovnaníková P.: Omítky. STOP, Praha 2002

D: Kolektiv autorů: Vápno. STOP Praha 2001

D: Vaněček I.: Nástěnné malby. STOP Praha 2000

D: Vojtěch D., Kovové materiály (skriptum), VŠCHT, Praha 2006

D: Hanykýř V., Kutzendorfer J.: Technologie keramiky, Vega s.r.o., Hradec Králové 2008.

D: Drahotová O. a kol.: Historie sklářské výroby v českých zemích I. díl, Academia, 2005

D: Kloužková, A.; Kotlík. P a kol.: Slinutá a pórovitá keramika I, II. STOP, Praha 2011

Poslední úprava: Kloužková Alexandra (14.02.2018)
Studijní opory -

Studijní materiály k přednáškám u vyučujících

Poslední úprava: Kloužková Alexandra (14.02.2018)
Sylabus -

1. Materiály – úvod, definice, historie, rozdělení anorganických materiálů památek

2. Kámen - původ, struktura, základní vlastnosti

3. Stavební pojiva - struktura, základní vlastnosti

4. Staviva - struktura, základní vlastnosti

5. Keramika – základní charakteristika, struktura a základní vlastnosti keramiky vyrobené z přírodních surovin

6. Keramika - keramické suroviny a jejich úprava

7. Keramika- obecné výrobní schéma, výroba tradiční keramiky

8. Sklo základní charakteristika, struktura, a vlastnosti

9. Sklo – základní historické suroviny, vývoj sklářských technologií

10. Kovy - Definice, kovová vazba, historie, rozdělení

11. Kovy - Struktura kovů, struktura slitin, fázové rovnováhy v jednosložkových a dvousložkových soustavách slitiny kovů

12. Kovy - Deformační chování, základní mechanické vlastnosti

13. Kovy - Slitiny Fe, Slitiny Al, Mg, Ti, Pb, Zn, Sn, Cu, Ni – přehled a základní užitné vlastnosti

14. Pigmenty

Poslední úprava: Kloužková Alexandra (21.02.2018)
Vstupní požadavky -

Pro zápis tohoto předmětu je nutno mít minimálně zapsán předmět Základy anorganické chemie nebo Obecná a anorganická chemie I

Poslední úprava: Kloužková Alexandra (14.02.2018)
Studijní prerekvizity -

nejsou

Poslední úprava: Kloužková Alexandra (15.02.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Úspěšné složení písemné zkoušky.

Poslední úprava: Kloužková Alexandra (20.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha