PředmětyPředměty(verze: 924)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Dějiny uměleckých řemesel-textil - B148007
Anglický název: History of Handicrafts: Textiles
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Další informace: http://Předmět je určen pouze pro studenty studijního programu KROKD
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Czumalová Petra Mgr.
Záměnnost : N148018
Anotace -
Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)
Koncepce předmětu předpokládá u posluchačů základní znalosti o vývoji evropské výtvarné kultury. Hlavním cílem předmětu je tyto znalosti rozšířit o znalost historického vývoje textilního umění v širších souvislostech výtvarného umění a prohloubit schopnost zařadit konkrétní díla textilního umění do kontextu v dané regionální kultuře a kontextu příslušného textilního umění a napomoci tak při volbě vhodného restaurátorského zásahu.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)

tudenti budou umět:

 určit a zdůvodnit na základě stylových charakteristik časovou a stylovou příslušnost díla textilního umění

 analyzovat etapy vývoje textilního umění

 interpretovat textilní díla jak po stránce řemeslné, tak výtvarné

 orientovat se v základní problematice liturgických, synagogálních a lidových textilií

 rozeznat jednotlivé druhy textilních technik a materiálů

 analyzovat tvorbu jednotlivých umělců, dílen a škol

 orientovat se v ikonografických a literárních pramenech

Literatura -
Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)

Z:BENDA K., HEJDOVÁ D., HERBENOVÁ O., KYBALOVÁ J., NUSKA B., STARÁ D., UREŠOVÁ L., VOKÁČOVÁ V., ZEMINOVÁ M.: Dějiny uměleckého řemesla a užitého umění v českých zemích od Velké Moravy po dobu gotickou. Praha: Nakladatelství Lidové noviny: Argo, 1999. ISBN 80-7106-358-4

Z:LANGHAMMEROVÁ, J.: Lidové kroje z České republiky. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2001. ISBN 80-7106-293-6

Z:MORANT, H. de: Dějiny užitého umění od nejstarších dob po současnost. Praha: Odeon, 1983.

Z:RILEYOVÁ, N. (ed.): Dějiny užitého umění. Vývoj užitého umění a stylistických prvků od renesance do postmoderní doby. Praha: Slovart 2004. ISBN 80-7209-549-8

D:ČECHOVÁ A. L., HALÍKOVÁ, A.: Dějiny odívání: Krajky, výšivky, stuhy, prýmky. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2004. ISBN 80-7106-668-0

D:KYBALOVÁ, L., HERBENOVÁ, O., LAMAROVÁ, M. Velký obrazový lexikon módy. Praha: Artia, 1966.

D:ŠIDLOVSKÝ E. G.: Svět liturgie. Praha: Klášter premonstrátů na Strahově, 1991. ISBN 80-85245-12-4

D:VESELSKÁ, D.: Krajky ze sbírek židovského muzea v Praze. Praha: Židovské muzeum, 2004. ISBN 80-85608-86-3

D:WINTER, Z., ZÍBRT, Č.: Dějiny kroje v zemích českých. Praha: F. Šimáček, 1892.

Studijní opory -
Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)

Studijní materiály u vyučující.

Sylabus -
Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)

1. Textilní umění - základní vymezení, historický vývoj postavení textilních umění.

2. Nejstarší textilní techniky - pravěk, starověk.

3. Vývoj textilního umění: románské období

4. Vývoj textilního umění: gotika

5. Vývoj textilního umění: renesance

6. Vývoj textilního umění: baroko a rokoko

7. Vývoj textilního umění: 19. století.

8. Liturgické textilie a oděv.

9. Textilie v židovské kultuře.

10. Lidové textilie a oděv.

11. Umělecké školství. (textilie).

12. 20. století - nové textilní technologie a jejich výtvarné využití

13. 20. století - nástin vývoje poznání děl textilního umění

14. Základní teorie restaurování a konzervování textilních děl.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (11.03.2018)

Dějiny uměleckých řemesel

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (11.03.2018)

Předmět je zakončen zkouškou. Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS.

Studentovi, který není na zkoušku v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze zkoušky prostřednictvím SISu neodhlásí a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F". Na mailové a telefonické omluvy nebude brán zřetel.

Úkoly ke zkoušce:

Zpracování definitivního textu písemné práce podle postupu dohodnutého s vyučujícím. Odevzdání práce nejpozději týden před zkušebním termínem, na nějž se posluchač hlásí.

Hodnocení zkoušky:

Ústní zkouška zahrnuje jednak rozpravu nad odevzdanou seminární prací, jednak ověření orientace v daném období.

Proporce: Seminární práce: 40%

Ústní zkouška: 40%

Účast v diskusi: 20%

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.1 2
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.4 40
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha