PředmětyPředměty(verze: 924)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Dějiny umění II - B148009
Anglický název: Art History II
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Další informace: http://předmět je vyučován pouze v letním semestru
Garant: Křenková Zuzana PhDr. Ph.D.
Záměnnost : N148024
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)
Studenti se seznámí se základními uměleckými slohy v Evropě a jejich hlavními představiteli. Přenášky jsou zaměřeny na umění vrcholného a pozdního středověku. Pozornost je věnována jak evropskému umění, tak uměleckým projevům v českých zemích.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)

Studenti budou umět:

základní znalosti o hlavních obdobích dějin umění

využít odborné pojmosloví

mezioborově komunikovat.

Literatura -
Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)

Z:CHADRABA, Rudolf - KRÁSA, Josef (edd.), Dějiny českého výtvarného umění I/1, 2. Od počátků do konce středověku. Praha 1984-1989. ISBN 80-200-0630-3.

Z:GOMBRICH, Ernst Hans, Příběh umění. Praha 1992. ISBN 80-207-0416-7.

Z:BARTLOVÁ, Milena, Průvodce studiem dějin středověkého výtvarného umění: seminář dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy university Brno. Brno 2003. ISBN 80-210-3296-0.

Z:TOMAN, Rolf (ed.), Gotika: architektura, sochařství, malířství. Praha 2005. ISBN 80-7209-668-0.

D:HUYGHE, René (ed.), Encyklopedie umění středověku. Praha 1969. (edice: Larousse. Umění a lidstvo).

D:KIDSON, Peter, Románské a gotické umění. Praha 1973. (edice: Umění světa).

D:HOMOLKA, Jaromír - KRÁSA, Josef - MENCL, Václav - PEŠINA, Jaroslav - PETRÁŇ, Josef, Pozdně gotické umění v Čechách: 1471-1526. Praha 1978.

D:HLOBIL, Ivo - PETRŮ, Eduard. Humanismus a raná renesance na Moravě. Praha 1992. ISBN 80-200-0385-1.

D:BENEŠOVSKÁ, Klára (ed.), [10 století architektury. 2], Architektura gotická. Praha, 2001. ISBN 80-86161-36-6.

D:ROYT, Jan, Středověké malířství v Čechách. Praha 2002. ISBN 80-246-0265-2.

D:DUBY, Georges, Věk katedrál: umění a společnost 980-1420. Praha 2002. ISBN 80-7203-418-9.

D:FAJT, Jiří (ed.), Karel IV., císař z Boží milosti: kultura a umění za vlády Lucemburků 1310-1437. Praha 2006. ISBN 80-200-1399-7.

D:KUTHAN, Jiří, Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců. Díl první, Král a šlechta. Praha 2010. ISBN 978-80-7308-313-7.

Studijní opory -
Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)

Materiály u vyučujícího.

Sylabus -
Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)

1. Umění Lucemburské epochy - architektura 14. století v českých zemích

2. Umění Lucemburské epochy - sochařství 14. století v českých zemích

3. Umění Lucemburské epochy - malířství 14. století v českých zemích

4. Umění 14. století v Zaalpí, evropské souvislosti umění doby Karla IV.

5. Umění kolem 1400, český krásný sloh a internacionální styl

6. Pozdně gotická architektura v Evropě

7. Pozdně gotické sochařství v Evropě

8. Raný nizozemský realismus a pozdně gotická malba

9. Husité a výtvarné umění, doba Jiřího z Poděbrad

10. Jagellonské umění - Pražský hrad a královský mecenát

11. Jagellonské umění - architektura 15. století v českých zemích

12. Jagellonské umění - malířství a sochařství 15. století v českých zemích

13. Umění kolem roku 1500 v Zaalpí

14. Umění kolem roku 1500 v českých zemích

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (05.02.2018)

Dějiny umění I

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (11.03.2018)

Předmět je zakončen zkouškou. Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS.

Studentovi, který není na zkoušku v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze zkoušky prostřednictvím SISu neodhlásí a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F". Na mailové a telefonické omluvy nebude brán zřetel.

Obsah zkoušky je v rozsahu učiva předmětu Dějiny umění I a II.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 3 84
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha