PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Konzervování archeologických nálezů - B148036
Anglický název: Conservation of archaeological findings
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Drábková Klára Ing. Ph.D.
Záměnnost : N106026
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)
Cílem je seznámit studenty s postupy při průzkumu a konzervování archeologických nálezů z kovových i nekovových materiálů. Přednášky jsou také věnovány problematice předmětů vyrobených kombinací různých materiálů, rekonzervaci, výrobě kopií a preventivní konzervaci.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)

Studenti budou umět:

  • základní postupy preventivní péče o archeologické nálezy
  • základní metody průzkumu a konzervování archeologických nálezů z kovů, keramiky, skla, dřeva, usní, kostí, jantaru a textilu
  • základní postupy výroby kopií

Literatura -
Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)

Ustohal V.: Kovy a slitiny, Moravské zemské muzeum v Brně, 1992

Pleiner R.: Iron in archaeology, Archeologický ústav AV ČR, 2000

Zelinger J., Heidingsfeld V., Kotlík P, Šimůnková E.: Chemie v práci konzervátora a restaurátora. Academia, Praha, 1992

Pleiner R., Rybová A.: Pravěké dějiny Čech, Academia,Praha, 1978

Učební texty VŠCHT: Materiály památkových objektů

Kolektiv autorů: Konzervování a restaurování kovů, Technické muzeum v Brně, 2011

Studijní opory -
Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)

Studijní materiály k přednáškám na e-learning

Sylabus -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (05.02.2018)

1. Specifika archeologických nálezů

2. Konzervování keramických nálezů

3. Konzervování nálezů ze skla

4. Předměty vyzvednuté „in situ“

5. Konzervování nálezů ze dřeva

6. Konzervování nálezů z usní

7. Železné předměty

8. Předměty z mědi a jejích slitin

9. Předměty ze stříbra, zlata, cínu, olova

10. Textilní archeologické nálezy

11. Předměty z kostí, jantaru a kombinované předměty

12. Výroba kopií

13. Rekonzervace

14. Preventivní konzervace

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (08.02.2018)

Anorganické materiály památek I a II, Organické materiály památek I a II

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (11.03.2018)

Předmět je zakončen zkouškou. Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS.

Studentovi, který není na zkoušku v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze zkoušky prostřednictvím SISu neodhlásí a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F". Na mailové a telefonické omluvy nebude brán zřetel.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha