PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Zpracování a využití ropy - B215001
Anglický název: Petroleum Processing and Utilization
Zajišťuje: Ústav technologie ropy a alternativních paliv (215)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Další informace: http://*předmět vyučován pouze v zimním semestru
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Straka Petr Ing. Ph.D.
Záměnnost : N215005, N215005A
Je záměnnost pro: AB215001
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Fialová Jana (13.12.2017)
V úvodu předmět seznamuje studenty se základy těžby, dopravy a skladování ropy a se základním chemickým a frakčním složením ropy. Hlavní část předmětu je věnována základům zpracování ropy, výrobě a vlastnostem pohonných hmot, topných olejů, mazacích olejů, asfaltů a dalších rafinérských výrobků.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Fialová Jana (13.12.2017)

Studenti budou umět:

Základy prospekce a těžby ropy.

Základní složení ropy a ropných frakcí.

Základy technologických procesů, které se používají při zpracování ropy a ropných frakcí.

Základní vlastnosti jednotlivých druhů pohonných hmot, topných olejů, mazacích olejů, asfaltů a dalších ropných produktů.

Literatura -
Poslední úprava: Fialová Jana (13.12.2017)

Z: Blažek J., Rábl V.: Základy zpracování a využití ropy. VŠCHT Praha 2006, ISBN 80-7080-619-2.

D: Gary J. H., Handwerk G. E., Kaiser M. J.: Petroleum Refining. Technology and Economics, Fifth Edition. CRC Press, Taylor & Francis Group, New York 2007, ISBN 0-8493-7038-8.

Studijní opory -
Poslední úprava: Fialová Jana (13.12.2017)

Blažek J: Základy zpracování a využití ropy. Přednášky poskytované studentům v elektronické formě zveřejněné na http://web.vscht.cz/blazekj/Ropa/

Sylabus -
Poslední úprava: Fialová Jana (13.12.2017)

1. Vznik, těžba, spotřeba, cena a doprava ropy

2. Chemické a frakční složení ropy

3. Odsolování ropy, atmosférická a vakuová destilace ropy

4. Termické krakování vysokovroucích ropných frakcí (koksování, visbreaking)

5. Katalytické krakování vysokovroucích ropných frakcí

6. Katalytické hydrokrakování vysokovroucích ropných frakcí

7. Rafinace pohonných hmot

8. Výroba vodíku, zpracování sulfanu

9. Reformování a izomerace benzinů

10. Výroba benzinových složek alkylací a polymerací, výroba éterů

11. Výroba a vlastnosti minerálních olejů

12. Spotřeba ropných produktů, spalování pohonných hmot

13. Vlastnosti a použití plynných uhlovodíků, benzinů a petrolejů

14. Vlastnosti a použití motorových naft, topných olejů a asfaltů

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Fialová Jana (13.12.2017)

Žádné

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Blažek Josef doc. Ing. CSc. (29.01.2018)

Pro úspěšné absolvování předmětu je nutno získat alespoň 50 bodů ze 100 možných v písemné části zkoušky. V ústní části zkoušky student případně vysvětlí a doplní odpovědi uvedené v písemné části.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 100

 
VŠCHT Praha