PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Změna klimatu - B216007
Anglický název: Climate Change
Zajišťuje: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší (216)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2020 do 2021
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Purkarová Eliška Ing. Ph.D.
Záměnnost : N216034
Je záměnnost pro: AB216007
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Cílem předmětu je získání základních informací o změně klimatu, jejích příčinách a důsledcích v komplexním pojetí. Předmět zahrnuje základní pojmy týkající se tématu, historický vývoj klimatu i věd zabývajících se touto změnou a pohled na změnu klimatu z několika různých hledisek: ekologického, technologického, ekonomického, politického.
Poslední úprava: Fialová Jana (12.12.2017)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou:

znát základní principy ovládající klimatický systém nyní i v historii planety

umět popsat různé antropogenní vlivy a jejich dopady na klimatický systém

znát technologické, ekonomické i politické nástroje v boji s klimatickou změnou

Poslední úprava: Purkarová Eliška (08.06.2022)
Literatura -

Z: Prezentace k předmětu poskytované v elektronické formě

D:IPPC: https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/

D:ročenky „Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky“

Poslední úprava: Bindzar Jan (29.04.2024)
Metody výuky

přednášky

Poslední úprava: Fialová Jana (12.12.2017)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

písemná zkouška

Poslední úprava: Bindzar Jan (29.04.2024)
Sylabus -

1. Úvod do problematiky - historie, základní pojmy a definice. Klimatický systém.

2. Historický vývoj klimatu, vývoj klimatu za posledních 1000 let, vývoj klimatu v Evropě a ČR.

3. Příčiny klimatických změn I.

4. Příčiny klimatických změn II.

5. Skleníkový efekt.

6. Skleníkové plyny - vznik, působení.

7. Pozorované změny klimatu - změny teplot, srážkového režimu, sněhové pokrývky, hladin oceánů, extrémní projevy počasí.

8. Pozorované změny klimatu a jeho důsledky v Evropě a v ČR. Vliv změny klimatu na lidské zdraví.

9. Technologický vývoj spojený se změnou klimatu a vliv jedince na změnu klimatu I.

10. Technologický vývoj spojený se změnou klimatu a vliv jedince na změnu klimatu II.

11. Strategie adaptačního chování v ČR a v Evropě.

12. Strategie adaptačního chování ve světě.

13. Změna klimatu z ekonomického a politického hlediska.

14. Klimatické modely a scénáře budoucího vývoje klimatu.

Poslední úprava: Purkarová Eliška (12.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Úspěšné absolvování písemné zkoušky. Klasifikace písemné části zkoušky dle Studijního a zkušebního řádu VŠCHT Praha v platném znění.

Poslední úprava: Ciahotný Karel (29.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha