PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Fyzikálně chemické procesy v atmosféře - B216009
Anglický název: Physico-chemical processes in the atmosphere
Zajišťuje: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší (216)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2021 do 2022
Semestr: oba
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Skácel František doc. Ing. CSc.
Anotace -
Předmět podává ucelený přehled chemických a fyzikálních dějů v atmosféře, včetně vzniku, transmise a vlastností aerosolu, meteorologie znečištění ovzduší, transportu, difuze a odstraňování různých složek atmosféry, procesů vzniku a chemických dějů v oblacích, interakcí chemie atmosféry a klimatu a fotochemických reakcí plynných a aerosolových částic. Student získá znalosti nutné pro pochopení vědeckého poznání a popisu atmosférických procesů a schopnost aplikace těchto znalostí.
Poslední úprava: Hlinčík Tomáš (09.12.2020)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět aplikovat získané znalosti chemie a fyzika na procesy probíhající v atmosféře a získají přehled o transmisních dějích a interakci plynných a aerosolových částic v atmosféře.

Poslední úprava: Hlinčík Tomáš (09.12.2020)
Literatura -

Z: F. Skácel a V. Tekáč: Analýza ovzduší VŠCHT ,Praha 2019.

J. Bednář a O. Zikmunda: Fyzika mezní vrstvy atmosféry, Academia Praha 1985.

D: J.H. Seinfeld a S.N. Pandis: Atmospheric chemistry and physics, J. Wiley & Sons Inc., Hoboken NJ 2016.

Poslední úprava: Hlinčík Tomáš (09.12.2020)
Metody výuky -

přednášky a cvičení

Poslední úprava: Hlinčík Tomáš (09.12.2020)
Sylabus -

1. Atmosféra, základní charakteristiky, složení, významné majoritní a minoritní složky, aerosolové částice

2. Atmosférické chemické procesy, kinetika reakcí, elektromagnetické záření a fotochemické děje

3. Chemické procesy v troposféře, základní fotochemické cykly NO2, NO a O3, chemické procesy zahrnující methan a těkavé organické látky, halogenované uhlovodíky, sirné látky a rtuť

4. Chemické procesy ve stratosféře, základní fotochemické cykly oxidů dusíku, halogenů a ozonu.

5. Chemické procesy ve vodné fázi, rovnovážné procesy CO2, SO2, NH3, HNO3 a oxidů síry.

6. Aerosolové částice, distribuce velikostí v různých oblastech, dynamika aerosolové částice, fluidní pohyb a ekvivalentní průměr částic.

7. Termodynamika aerosolových částic, základní principy, vliv obsahu vody nukleace aerosolových částic a tvorba sekundárních aerosolových částic.

8. Přenosové děje a jejich vliv na chemické procesy v atmosféře, přenos hmoty a tepla na aerosolové částice, přenos hmoty s ohledem na vodnou fázi.

9. Dynamika tvorby aerosolů, základní principy rozdělení velikosti částic, kondenzace, koagulace a dynamická rovnováha.

10. Organické aerosolové částice.

11. Fyzikální meteorologie.

12. Atmosférická difuze.

13. Suchá a mokrá depozice.

14. Globální atmosféra a biochemické cykly.

Poslední úprava: Hlinčík Tomáš (09.12.2020)
Studijní prerekvizity -

Žádné

Poslední úprava: Hlinčík Tomáš (22.11.2021)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Úspěšné absolvování písemné a ústní části zkoušky. Klasifikace výsledků zkoušky dle Studijního a zkušebního řádu VŠCHT Praha v platném znění.

Poslední úprava: Hlinčík Tomáš (09.12.2020)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha