PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Základní metody analýzy vody - B217001
Anglický název: Basic Methods of Water Analysis
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Smrčková Štěpánka RNDr. Ph.D.
Sýkora Vladimír doc. Ing. CSc.
Kujalová Hana Ing. Ph.D.
Záměnnost : N217001
Je záměnnost pro: AB217001
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Smrčková Štěpánka RNDr. Ph.D. (23.01.2018)
Aplikace analytických metod, které se v praxi používají v laboratořích při analýze pitných a odpadních vod. Podrobně se probírají základní operační kroky postupů, rušivé vlivy, předúprava vzorku, výpočet výsledku a jeho interpretace.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Smrčková Štěpánka RNDr. Ph.D. (23.01.2018)

Studenti budou znát základní principy analytických metod v analytice vody, budou se orientovat při výběru vhodné metody při analýze pitné, povrchové i odpadní vody.

Literatura -
Poslední úprava: Kujalová Hana Ing. Ph.D. (27.12.2022)

Z: Horáková M. a kol.: Analytika vody. Skriptum VŠCHT, Praha 2003. (cz)9788070805206

D: Pitter P.: Hydrochemie. Vydavatelství VŠCHT Praha 2015. (cz)9788070809280

D: Baird R.B., Eaton A.D., Rice E.W.: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd Edition. American Public Health Association, 2017 (eng)9780875532875

Studijní opory -
Poslední úprava: Smrčková Štěpánka RNDr. Ph.D. (23.01.2018)

https://tvp.vscht.cz/home/18861

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Smrčková Štěpánka RNDr. Ph.D. (23.01.2018)

K průběžné kontrole aktivity studentů a pochopení probrané problematiky je v první polovině semestru zařazen jeden průběžný test. Na konci semestru jsou znalosti studentů prověřovány formou závěrečného testu. Průběžný test se píše ve stanoveném termínu v době konání přednášky (50 min). Závěrečný test se píše ve stanoveném termínu ve 14. týdnu semestru(50 min) a dále jsou vypisovány tři opravné termíny v průběhu zkouškového období. Minimální bodový zisk v každém testu je 50 bodů z maximálního počtu 100. To znamená minimální průměrný počet bodů získaný z obou testů je 50 bodů. Oba testy zahrnují vyučovanou tématiku včetně výpočtů. Testy se píší výhradně na papíry poskytnuté vyučujícím.

V případě pozdního příchodu studenta, je psaní testu umožněno bez náhrady zmeškaného času. Při omluvené neúčasti je možno průběžný či závěrečný test (případně oba) napsat v opravném termínu vypsaném v SIS během zkouškového období, pouze v tomto případě bude tento termín považován za řádný, je však nutné se přihlásit prostřednictvím SIS. Student má tedy celkem k dispozici nejvýše jeden řádný termín a maximálně dva opravné. Při včasném neodhlášení z termínu a tedy neúčasti termín propadá a je klasifikován známkou F.

Sylabus -
Poslední úprava: Kujalová Hana Ing. Ph.D. (27.12.2022)

1. Vývoj a význam analytiky vody; Vyjadřování složení vod

2. Odběr, konzervace a skladování vzorků; Předúprava vzorků před analýzou

3. Organoleptické vlastnosti vody; Fyzikálně-chemické parametry

4. Neutralizační kapacity & formy výskytu CO2

5. Sumární anorganické ukazatele; Použití ionexů v analytice vody

6. Stanovení kovů ve vodách - chelatometrie, spektrofotometrie, AAS

7. Stanovení forem výskytu síry; stanovení aktivního chloru a chloridů

8. Stanovení forem výskytu dusíku (Namon, NO2-, NO3-, Norg), dusíková bilance

9. Stanovení reaktivního fosforu; křemíku

10. Sumární stanovení organických látek - DOC, CHSK, BSK.

11. Stanovení rozpuštěného kyslíku.

12.Stanovení tenzidů, fenolů, kyanidů

13.Instrumentální metody stanovení organických látek - PAU, PCB, pesticidů

14.Stanovení léčivých látek, diagnostik, náhradních sladidel

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Smrčková Štěpánka RNDr. Ph.D. (23.01.2018)

žádné

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Smrčková Štěpánka RNDr. Ph.D. (23.01.2018)

Podmínky zakončení předmětu:

počet bodů dosažených v každém ze dvou testů (v průběžném i v závěrečném)vyšší než 50

průměrný počet bodů dosažených ve dvou testech (průběžném a závěrečném)vyšší než 50

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha