PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Toxikologie a ekotoxikologie I - B240001
Anglický název: Toxicology and Ecotoxicology I
Zajišťuje: Ústav chemie ochrany prostředí (240)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://Předmět je vyučován pouze v zimním semestru. Zkoušky se konají u přednášejících.
Staré označení: ZTOE
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Kočí Vladimír prof. Ing. Ph.D., MBA
McGachy Lenka Ing. Ph.D.
Záměnnost : N111009, N240011, Z240011
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Toxikologie a Ekotoxikologie I. je předmětem, který poskytuje základní informace o látkách, které poškozují živé organismy. Předmět se obecně zabývá základy toxikokinetiky a toxikodynamiky, experimentálním hodnocením toxicity a souhrnem základních informací o toxikologii vybraných xenobiotik (anorganických a organických xenobiotik, environmentálních kontaminantů, bojových a návykových látkách, přírodních toxinů). Dále zahrnuje přednášku zabývající se abiotickými a biotickými složkami ekosystému a toky látek a energie v přírodě. Jedna přednáška je pak věnovaná obecným zásadám první pomoci při expozici chemickými látkami a ochraně zdraví na chemických pracovištích.
Poslední úprava: McGachy Lenka (03.05.2024)
Výstupy studia předmětu -

Studenti po absolvování tohoto kurzu budou mít základní znalosti o látkách, které poškozují živé organismy, a porozumějí základním principům toxikokinetiky a toxikodynamiky. Budou mít znalosti základů experimentálního hodnocení toxicity a přehled o toxikologii vybraných xenobiotik, včetně anorganických a organických xenobiotik, environmentálních kontaminantů, bojových a návykových látek a přírodních toxinů. Dále budou rozumět abiotickým a biotickým složkám ekosystému a tokům látek a energie v přírodě. Kromě toho budou mít povědomí o obecných zásadách první pomoci při expozici chemickými látkami a ochraně zdraví na chemických pracovištích.

Poslední úprava: McGachy Lenka (03.05.2024)
Literatura -

Z: MC GACHY, L., TOMÁŠOVÁ, P., ROŠKOVÁ, Z., Toxikologie a ekotoxikologie I, VŠCHT Praha, 2021, ISBN 978-80-7592-097-3.

Online: https://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/publikace?uid=uid_isbn-978-80-7592-097-3

D: Horák J., Linhart I., Klusoň P.: Úvod do toxikologie a ekologie pro chemiky, VŠCHT Praha, ISBN 978-80-7080-548-0 (1. vydání 2004, dotisky)

Online: https://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/publikace?uid=uid_isbn-978-80-7080-548-0

D: Linhart I.: Základní pojmy v toxikologii, ekologii a ekotoxikologii/Basic Terms in Toxicology, Ecology and Ecotoxicology, VŠCHT Praha, 2019, ISBN 978-80-7592-040-9

Online: https://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/publikace?uid=uid_isbn-978-80-7592-040-9

D: Linhart I.: Toxikologie: Interakce škodlivých látek s živými organismy, jejich mechanismy, projevy a důsledky, VŠCHT Praha, 2012, ISBN 978-80-7080-806-1 (1. vydání); 2014, ISBN 978-80-7080-877-1 (2. upravené a rozšířené vydání)

Online: https://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/publikace?uid=uid_isbn-978-80-7080-877-1

Poslední úprava: Bindzar Jan (06.05.2024)
Studijní opory -

https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=403

Poslední úprava: McGachy Lenka (03.05.2024)
Sylabus -

1. Představení a struktura předmětu, historie toxikologie, ekotoxikologie, pojmy a definice, základy toxikodynamiky a toxikokinetiky.

2. Látky versus organismus - bariéry vstupu, vstup látek, absorpce, distribuce.

3. Biotransformace látek, příklady biotransformačních reakcí toxických látek. Exkrece.

4. Účinky látek, typy a mechanismy účinků.

5. Zjišťování toxicity, literární zdroje a experimentální postupy.

6. Regulace práce s chemickými látkami a MSDS

7. Toxicita, ekotoxicita a rizika anorganických látek.

8. Toxicita, ekotoxicita a rizika organických sloučenin.

9. Zneužití chemických látek: bojové chemické látky a návykové látky

10. Bezpečnost práce na chemických pracovištích (hlavní rizika a způsoby jejich minimalizace).

11. Abiotické a biotické složky globálního ekosystému.

12. Toky látek a energie v přírodě.

13. Toxické látky v životním prostředí.

14. Současná problematika životního prostředí.

Poslední úprava: McGachy Lenka (03.05.2024)
Studijní prerekvizity -

Žádné

Poslední úprava: Kočí Vladimír (05.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Zkoušková písemka

• studenti se zapisují do SISu

• písemnou zkoušku zadává a hodnotí vyučující předmětu nebo osoba pověřená

• dokončení kurzu vyžaduje, aby studenti úspěšně složili písemnou zkoušku s minimálním ziskem 50 %.

Poslední úprava: McGachy Lenka (03.05.2024)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha