PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Environmentální inženýrství - B240003
Anglický název: Environmental Engeneering
Zajišťuje: Ústav chemie ochrany prostředí (240)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://uchop.vscht.cz/predmety/zozp
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Březina Milan Ing. CSc.
Jeníček Pavel prof. Ing. CSc.
Šír Marek Ing. Ph.D.
Záměnnost : N240009
Je záměnnost pro: AB240003
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Březina Milan Ing. CSc. (21.01.2018)
Předmět je zaměřen na základní pochopení operací používaných při ochraně životního prostředí, zejména se zaměřením na nejmodernější technologie. Zabývá se ochranou čistoty ovzduší, vod a tuhých součástí povrchu Země - zejména půdy. Pozornost je věnována technologiím používaným k čištění odpadních plynů, odpadních vod a nakládání s odpady, zaměřuje se i na předcházení kontaminace životního prostředí. Studenti jsou seznámeni se základním právním rámcem této problematiky a jejím vývojem. V neposlední řadě studenti získají informace o možnostech pokračování ve studiu i výzkumu (zaměřených na ochranu ochraně životního prostředí) na ústavech školy.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Březina Milan Ing. CSc. (21.01.2018)

Studenti budou umět:

Popsat a vysvětlit základní a moderní technologické postupy používané při čištění odpadních plynů, odpadních vod a snižování zátěže životního prostředí produkcí odpadů

Podstatné legislativní aspekty ochrany ovzduší, čistoty vod a odpadového hospodářství

Rozvíjet další metody používané při ochraně životního prostředí při své další práci na ústavech VŠCHT

Literatura -
Poslední úprava: Březina Milan Ing. CSc. (09.01.2018)

D: Technologie ochrany ovzduší a čištění odpadních plynů, Vejvoda Josef, Machač P., Buryan P., VŠCHT Praha, 2003, ISBN: 80-7080-517-X

D: Chemie ovzduší, Víden I., VŠCHT Praha, 2005, ISBN: 80-7080-571-4/

D: Bindzar J. a kol.,Základy úpravy a čištění vod, VŠCHT Praha, 2009, ISBN: 9788070807293

D: Odpady a jejich zpracování, Mečislav Kuraš, Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., 2014, ISBN: 978-80-86832-80-7

Studijní opory -
Poslední úprava: Březina Milan Ing. CSc. (21.01.2018)

Studijní podpora na internetu www.vscht.cz

Studijní texty na intranetových stránkách ústavů

Sylabus -
Poslední úprava: Březina Milan Ing. CSc. (21.01.2018)

1.Zásoby vody na Zemi, voda jako strategická surovina, definice odpadních vod, znovupoužívání a recyklace vod, klasifikace znečišťujících látek

2. Legislativa ochrany čistoty vod, typy stokových sítí, procesy k čištění odpadních vod, linka ČOV. Centralizované a decentralizované systémy

3. Aerobní biologické procesy čištění OV, typy aktivačních systémů, biofilmové reaktory, základní technologické parametry biologického reaktoru. Odstraňování nutričních prvků z odpadních vod

4. Anaerobní čištění odpadních vod a zpracování kalů, typy průmyslových odpadních vod a specifika jejich čištění, využití a likvidace čistírenských kalů

5. Základní pojmy. Technologické procesy v ochraně ovzduší. Legislativa, Snižování emisí oxidů dusíku. Odlučování tuhých znečišťujících částic.

6. Snižování emisí oxidu síry: Jejich vznik, základní strategie snižování emisí, odsiřování uhlí, odsiřování spalin

7. Snižování emisí oxidu uhličitého. Kjotský protokol. Automobilová doprava a katalyzátory.

8. Odstraňování chlorovodíku a fluorovodíku. Odlučování dioxinu

9. Základní pojmy v odpadovém hospodářství, legislativní aspekty

10. Vznik a druhy odpadů

11. Způsoby využívání a odstraňování odpadů

12. Odstraňování jednotlivých druhů odpadů, nové strategie v odpadovém hospodářství, čistší produkce

13. Odpady z vybraných odvětví a jejich odstraňování

14. Kontaminované půdy a způsoby jejich dekontaminace

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Březina Milan Ing. CSc. (21.01.2018)

žádné

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Březina Milan Ing. CSc. (21.01.2018)

Zkouška: Skládá se z písemné a ústní části. K písemné části se přihlašuje v SIS, možnost přihlášení/odhlášení končí 1 hodinu v den konání písemné části. Nepřítomnost přihlášených znamená obvykle hodnocení F. Student s hodnocením A - E, může absolvovat individuálně probíhající ústní část zkoušky po jejímž úspěšném absolvování je výsledná známka zapsána do SIS a do indexu. Opravné termíny je možno absolvovat, je-li v SIS uvedeno hodnocení (z písemné části) F. Ústní část zkoušky musí proběhnout do konce zkouškového období (zimního) semestru, jinak je závěrečné hodnocení F bez ohledu na výsledek písemné části.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 3 84
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 50
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha