PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Laboratoř ekotoxikologie - B240009
Anglický název: Ecotoxicology Laboratory
Zajišťuje: Ústav chemie ochrany prostředí (240)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:6
E-Kredity: letní s.:6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/8, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Vurm Radek Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Záměnnost : N240017
Je záměnnost pro: AB240009
Anotace -
Laboratoře probíhají blokově, ve 14denním bloku. Jejich účelem je převedení teoretických znalostí z oboru Ekotoxikologie do praxe. Studenti si osvojí založení vybraných ekotoxikologických testů na organismech různé trofické úrovně (destruenti, producenti, konzumenti) vodního i terestrického prostředí, metody vyhodnocení a statistické zpracování získaných výsledků a jejich následnou interpretaci.
Poslední úprava: Vurm Radek (19.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti získají mimo jiné následující dovednosti:

  • základní techniky mikroskopování a preparace organismů
  • provést základní testy ekotoxicity s vodními i suchozemskými organismy (mikroorganismy, vodní korýši, vodní makrofyta, vodní řasy, půdní bezobratlí, suchozemské rostliny)
  • statisticky zpracovat a interpretovat ekotoxikologická data
  • samostatně zpracovávat protokoly s ekotoxikologickou tématikou.
Poslední úprava: Vurm Radek (19.01.2018)
Literatura -

Z: návody pro přípravu laboratorních úloh dostupné na internetových stránkách pracovní skupiny.

Poslední úprava: Vurm Radek (26.01.2018)
Studijní opory -

Návody k laboratorním pracím dostupné v moodlu.

e-learning.vscht.cz

https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=410

Poslední úprava: Vurm Radek (26.01.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Cvičení probíhá ve formě 14.denního turnusu. Přesný termín bude oznámen před začátkem semestru.

Účast na cvičení je povinná. Student po ukončení cvičení vypracuje a odevzdá protokoly z jednotlivých laboratorních úloh v určeném termínu.

Poslední úprava: Vurm Radek (19.01.2018)
Sylabus -

1. Úprava a předúprava vzorků pro testy toxicity.

2. Práce s mikroskopem.

3. Práce ve sterilním prostředí.

4. Chovy a kultivační podmínky testovacích organismů.

5. Plánování experimentu, volba koncentračních řad, statistické hodnocení dat.

6. Test akutní toxicity na vodním korýši (Daphnia magna).

7. Test s použitím klidového stádia žábronožky solné (Artemia salina).

8. Test inhibice růstu chlorokokální řasy (Desmodesmus subspicatus).

9. Test inhibice růstu vodních makrofyt - okřehek menší (Lemna minor).

10.Terestrický test inhibice růstu kořene salátu (Lactuca sativa).

11.Test inhibice dehydrogenasové aktivity půd.

12.Behaviorální test s půdními bezobratlými.

13.Test inhibice bioluminiscence bakterií Vibrio fischeri.

14.Postup zpracování protokolů a porovnání získaných výsledků

Poslední úprava: Vurm Radek (26.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Žádné.

Poslední úprava: Vurm Radek (26.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Studenti musí absolvovat dané laboratorní úlohy a odevzdat protokoly z jednotlivých úloh.

Poslední úprava: Vurm Radek (26.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.4 10
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 4.8 135
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.8 23
6 / 6 168 / 168
 
VŠCHT Praha