PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Laboratoř paliv - B251001
Anglický název: Laboratory of Fuels
Zajišťuje: Ústav technologie ropy a alternativních paliv (215)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/6, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Staš Martin Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Záměnnost : N251005
Je záměnnost pro: AB251001
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: Staš Martin Ing. Ph.D. (16.09.2023)
Cílem laboratoří je seznámit studenty se základními metodami analýzy fyzikálních a chemických vlastnosti tuhých, kapalných a plynných paliv.
Literatura
Poslední úprava: Staš Martin Ing. Ph.D. (15.09.2023)

J. Kroufek a kol.: Návody na laboratorní práce Ústavu technologie ropy a alternativních paliv (dostupné přes e-learning).

Kolektiv autorů ústavu 216: Návody k Laboratoři paliv (dostupné přes e-learning).

Kolektiv autorů ústavu 218: Návody k Laboratoři paliv (dostupné přes e-learning).

Sylabus
Poslední úprava: Staš Martin Ing. Ph.D. (15.09.2023)

1. Destilační zkouška a bod vzplanutí paliv.

2. Nízkoteplotní vlastnosti paliv a maziv.

3. Hustota ropných produktů.

4. Skupinová analýza motorových naft.

5. Preparativní skupinová analýza ropných produktů.

6. Stanovení parametrů těžkých topných olejů.

7. Analýza lihobenzinových směsí.

8. Složení LPG.

9. Stanovení vody, popela a prchavé hořlaviny v tuhých palivech

10. Stanovení síry v uhlí metodou Eschke.

10. Kalorimetrie - spalné teplo a výhřevnost.

11. Základní rozbor plynných paliv, výpočet spalného tepla a výhřevnosti.

12. Nízkoteplotní karbonizační zkouška uhlí.

13. Stanovení korozní rychlosti bioethanolu.

14. Stanovení bodu krystalizace.

Studijní prerekvizity
Poslední úprava: Staš Martin Ing. Ph.D. (15.09.2023)

Žádné.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Staš Martin Ing. Ph.D. (16.09.2023)

Podmínkou zakončení předmětu je úspěšné absolvování všech předepsaných laboratorních úloh. Celková známka se získá jako aritmetický průměr známek za jednotlivé laboratorní úlohy. Známka za laboratorní úlohu se získá jako aritmetický průměr dílčích známek za (i) úvodní přezkoušení z teorie a vlastního postupu práce, (ii) vlastní experimentální práci a (iii) kvalitu zpracování laboratorního protokolu.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 3 84
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 50
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 30
Ústní zkouška 20

 
VŠCHT Praha