PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Biologie II - B319001
Anglický název: Biology II
Zajišťuje: Ústav biotechnologie (319)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019 do 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Branská Barbora doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : AB319001, N319001
Je záměnnost pro: AB319001
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět Biologie II volně navazuje na předmět Biologie I a je zaměřen na prohloubení znalostí obecné biologie a biologie buňky s důrazem na pochopení vztahů struktury a funkce a vzájemné provázanosti buněčných dějů. Na konkrétních buněčných typech všech tří domén života na Zemi bude představena jak jejich diverzita, tak existence společně platných mechanismů. Součástí Biologie II je i představení základních a pokročilých metodik analýzy individuálních buněk a buněčných populací. Část časové dotace je věnována ekologii, koloběhu prvků a aktivní diskusi se studenty na aktuální mediální otázky vztahující se k probíraným tématům.
Poslední úprava: Branská Barbora (15.09.2023)
Výstupy studia předmětu -

Studenti se budou orientovat v problematice stavby a funkce buněčných kompartmentů a struktur jak u eukaryotních tak i prokaryotních buněk. Seznámí se s mechanismy buněčné adaptace, diferenciace a mezibuněčné komunikace. Budou se orientovat v jednotlivých metodikách analýzy buněk a budou rozumět jejich principům. Získají robustní základ pro studium navazujících předmětů. Naučí se samostatně pracovat s odbornou literaturou příslušné orientace a diskutovat příbuzná témata.

Poslední úprava: Branská Barbora (15.09.2023)
Literatura -

Z: Campbell, N.A., Biologie, 2006; ISBN: 80-251-1178-4;

Z: Alberts B., Základy buněčné biologie, 1998; ISBN 80-902906-0-4;

D: Alberts B., Molecular Biology of the Cell, (6 vyd.), 2015: ISBN 978-0-8153-4464-3;

D: Lodish A., Molecular Cell Biology (8.vyd.), 2016: ISBN 978-1-4641-8339-3;

D: Cooper G., The Cell (7. vyd.), 2015: ISBN 978-1-60535-290-9;

D: Madigan M., Brock Biology of Microorganism (14. vyd.), 2015: ISBN 978-1-292-01831-7;

D: Snyder L., Molecular Genetics of Bacteria (4. vyd.), 2013: ISBN 978-1-555-81627-8;

D:Chiarini-Garcia H., Light Microscopy, 2011: ISBN 978-1-60761-949-9;

D: Shapiro H., Practical Flow Cytometry (4. vyd.), 2003 ISBN 0-471-4112;

D: Goldman R.D., Live Cell Imaging, 2004; ISBN 0-87969-683-4;

Poslední úprava: Branská Barbora (15.09.2023)
Studijní opory -

http://web.vscht.cz/jirkuv/ BBsnímky 18 (celkový soubor vybraných PP prezentací předmětu)

Aktuální přednášky a doplňující materiály budou k dispozici v e-laerningové aplikaci.

Poslední úprava: Branská Barbora (15.09.2023)
Sylabus -

1. Buněčná diverzita

2. Přehled buněčných typů a jejich komparace

3. Metody studia individuálních buněk a populací – základní mikroskopické techniky

4. Metody studia individuálních buněk a populací – pokročilé nástroje analýzy buněk

5. Autoorganizace buněčných struktur

6. Stavba a funkce buněčného povrchu

7. Architektura buněčného jádra

8. Struktura buněčného genomu, kondenzace DNA, remodelování chromatinu

9. Buněčný cyklus, reprodukce prokaryotního a eukaryotního buněčného typu

10. Buněčná adaptace a diferenciace

11. Mezibuněčné interakce

12. Ekologie a ekosystémy

13. Koloběh prvků v životním prostředí

14. Diskuse mediálně aktuálních témat buněčné biologie

Poslední úprava: Branská Barbora (15.09.2023)
Studijní prerekvizity -

nejsou

Poslední úprava: Branská Barbora (15.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Úspěšné absolvování písemné a ústní části zkoušky.

Poslední úprava: Branská Barbora (30.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Zkouškový test 50
Ústní zkouška 40

 
VŠCHT Praha