PředmětyPředměty(verze: 950)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Molekulová genetika a analýza DNA - B320015
Anglický název: Molecular genetics and DNA analysis
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021 do 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Garant: Ruml Tomáš prof. Ing. CSc.
Záměnnost : AB320015, N320081
Je záměnnost pro: AB320015
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Ruml Tomáš prof. Ing. CSc. (26.01.2018)
Předmět je zaměřen na pochopení principů dědičnosti organismů, zejména mechanismy a regulace předávání genetické informace a genové exprese u prokaryotických buněk a eukaryotických organismů. Zvláštní důraz je kladen na hlavní regulační procesy zprostředkované proteiny a regulačními molekulami RNA. Cílem je také porozumění proměnlivosti genetické informace v důsledku mutací a rekombinací. Předmět poskytuje informace o nejdůležitějších metodách analýzy DNA jako identifikace jedince a sekvenování DNA. Studenti se seznámí se základními principy farmakogenomiky a onkogeneze.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Ruml Tomáš prof. Ing. CSc. (26.01.2018)

Studenti budou umět:

Základní pojmy molekulové genetiky, vztah struktury a funkce nukleových kyselin.

Principy regulace předávání genetické informace a její proměnlivosti v důsledku mutací a rekombinací.

Mechanismy pro opravu mutací, kterými organismy disponují.

Základní kontrolní procesy genové exprese od regulace transkripce u prokaryot a eukaryot a posttranskripční modifikace eukaryotické mRNA, až po regulaci stability mRNA a translaci, role malých RNA.

Základní principy analýzy DNA a základní aplikace polymerasové řetězové reakce

Základní principy farmakogenomiky a onkogeneze

Literatura -
Poslední úprava: Ruml Tomáš prof. Ing. CSc. (15.09.2023)

Z:Michael J Simmons, Peter D. Snustad: Genetika, Nakladatel: Masarykova univerzita Brno 2017 - Z

Harvey Lodish, Arnold Berk, Chris A. Kaiser, Monty Krieger, Anthony Bretscher, Hidde Ploegh, Angelika Amon and Kelsey C. Martin: Molecular Cell Biology 9th Edition, W. H. Freeman, 2021 - D

Studijní opory -
Poslední úprava: Ruml Tomáš prof. Ing. CSc. (15.09.2023)

E-learning VŠCHT Praha - presentace

E-learning VŠCHT Praha - přednášky

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (23.02.2018)

1. Historický přehled, základní genetické pojmy a zákony.

2. Struktura a funkce nukleových kyselin, organizace genomu.

3. Replikace, DNA polymerasy, replisomový komplex.

4. Mutace a opravné mechanismy.

5. Rekombinace, segregace genů.

6. Transposice, transdukce, regulace kvasinkového kopulačního typu.

7. Regulace prokaryotické transkripce.

8. Eukaryotická transkripce, posttranskripční modifikace RNA.

9. Regulační role RNA.

10. Translace.

11. Porovnání prokaryotické a eukaryotické translace, posttranslační modifikace.

12. DNA analýza pro identifikaci osob.

13. Základy farmakogenomiky.

14. Genetické příčiny rakoviny.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (15.01.2018)

Pro zápis tohoto předmětu je nutno mít minimálně zapsány předměty N110004 A N320004

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (15.01.2018)

Biochemie I

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Hochel Igor doc. Ing. CSc. (05.03.2018)

Předmět je zakončen zkouškou, která se skládá z písemného testu a ústní zkoušky

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 15
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.3 35
3 / 3 78 / 84
 
VŠCHT Praha