PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Laboratoř analýzy potravin a přírodních produktů - B323002
Anglický název: Analysis of Food and Natural Products: Laboratory
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/5, KZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://web.vscht.cz/kohoutkj/ předmět je vyučován pouze v zimním semestru
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Kohoutková Jana Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Prerekvizity : {prerekvizita pro laboratoř z analýzy potravin}
Záměnnost : AB323002, N323003
Je záměnnost pro: AB323002
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Laboratorní práce jsou zaměřeny na aplikaci moderních metod analýzy vybraných komponent potravin používaných v běžné praxi. Náplň jednotlivých cvičení je v souladu s aktuálními požadavky rutinní analýzy potravin, jsou však také zařazeny úlohy odpovídající nejnovějším trendům. Studenti provádějí měření na zařízeních a přístrojích tak, aby si osvojili praktickou realizaci analytických postupů, vyhodnocení naměřených dat a následně jejich zpracování do požadované formy v souladu s legislativními požadavky.
Poslední úprava: Fialová Jana (18.12.2017)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Praktickou realizaci metod aplikovaných pro stanovení základních složek potravin.

Ovládání příslušných zařízení a přístrojů v souladu s požadavky na realizaci analytických postupů v oblasti analýzy potravin.

Vyhodnocení a interpretaci naměřených dat a následně jejich zpracování do požadované formy v souladu s legislativními požadavky.

Poslední úprava: Fialová Jana (18.12.2017)
Literatura -

Z: Přednášky a další materiály na www stránkách v systému elektronických studijních opor www.vscht.cz/eso

D: Nielsen S.S. (ed.)Food Analysis 4th edition, Springer, 2010, ISBN 978-1-4419-1478-1, e-zdroj VŠCHT

D: Otles S. (ed.), Handbook of Food Analysis Instruments. CRC Press, Boca Raton, USA, 2009, ISBN 9781420045673, e-zdroje VŠCHT

D: Wrolstad R.E. et al., Handbook of Food Analytical Chemistry, Wiley, 2005, ISBN 9780471663782, e-zdroj VŠCHT

D: Food Analytical Methods, elektronický časopis, Springer, ISSN 1936-976X, e-zdroj VŠCHT

Poslední úprava: Kohoutková Jana (20.01.2018)
Studijní opory -

http://web.vscht.cz/kohoutkj/

http://web.vscht.cz/poustkaj/

http://web.vscht.cz/hajslovj/

Poslední úprava: Fialová Jana (18.12.2017)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

V rozsahu sylabu.

Poslední úprava: Vlčková Martina (30.01.2018)
Sylabus -

1. Úvodní instruktáž: Provozní řád, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana, ověření znalostí - vstupní test

2. STANOVENÍ DUSÍKU metodou dle Kjeldahla

3. STANOVENÍ OBSAHU TUKU A JEHO OXIDAČNÍ ŽLUKLOSTI extrakční metodou dle Soxhleta a pomocí stanovení peroxidového čísla

4. STANOVENÍ MASTNÝCH KYSELIN pomocí plynové chromatografie s plamenově ionizačním detektorem

5. STANOVENÍ MINERÁLNÍCH LÁTEK (metody: atomová absorpční spektrometrie, spektrofotometrie, titrace)

6. STANOVENÍ ASKORBOVÉ KYSELINY metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie s UV detekcí a potenciometrickou titrací

7. STANOVENÍ TĚKAVÝCH LÁTEK metodou plynové chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií

8. STANOVENÍ SACHARIDŮ metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie s detektorem ´evaporative light scattering´

9. STANOVENÍ POTRAVINOVÝCH ADITIV („Eček“) A BIOLOGICKY AKTIVNÍCH LÁTEK pomocí vysokoúčinné chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií

10.CHARAKTERIZACE ROSTLINNÝCH OLEJŮ pomocí infračervené spektrometrie FTIR spektrometrie S Fourierovou transformací (IČ)

11. Výběrová úloha [I, II, III]

12. Závěrečný zápočtový test, úklid laboratořÍ

Poslední úprava: Kohoutková Jana (22.01.2018)
Vstupní požadavky -

Splněná zkouška z předmětu Analytická chemie I

Obsazenost minimálně 10 studentů.

V případě vypsání náhradního termínu (10-12 studentů v letním zkouškovém období) je kromě zkoušky z předmětu Analytická chemie I nutné mít splněnou i zkoušku z Analýzy potravin a přírodních produktů. Přednost mají studenti, kteří splnili zkoušku z Analytické chemie I až v období po řádném termínu laboratoří.

Poslední úprava: Vlčková Martina (30.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Prerekvizity: Analytická chemie I

Korekvizity: Chemie potravin

Poslední úprava: Kohoutková Jana (22.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Splnění všech úloh (s výjimkou omluvených lékařem - lze pouze pro dvě úlohy) - hodnocení protokolů minimálně stupněm E; napsaný zápočtový test (povinný)

Poslední úprava: Fialová Jana (18.12.2017)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 3.4 96
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.6 16
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha