PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Úvod do potravinářské legislativy - B323004
Anglický název: Introduction to Food Legislation
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021 do 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://kocourev.bluefile.cz/potravinarska-legislativa/
Staré označení: LMJ
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Schulzová Věra doc. Dr. Ing.
Záměnnost : AB323004, N323006, N323006A
Je záměnnost pro: AB323004
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Cílem přednášek předmětu je seznámit studenty s Evropským i národním právním systémem ve vztahu k potravinám. Jsou vysvětleny hlavní požadavky právních předpisů na výrobu, označování a distribuci potravin, na veřejné stravování a obchodování s potravinami. Pozornost je věnována posuzování kvality, bezpečnosti a výživové hodnoty potravin a mechanismům používaným pro ochranu spotřebitele a tržního prostředí. Je popsána úloha technické standardizace (technických norem) a systémů managementu kvality a bezpečnosti. Studenti by po absolvování přednášek měli mít přiměřené znalosti právních podmínek pro zpracování a distribuci potravin, orientovat se v nejdůležitějších právních a technických dokumentech a v používané terminologii. Měli by se dokázat orientovat v hierarchii právních a technických norem a být schopni si sami vyhledat aktuálně platné dokumenty specifikující požadavky na konkrétní výrobek či proces.
Poslední úprava: Fialová Jana (18.12.2017)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Orientovat se v právních předpisech a technických normách v oblasti výroby a distribuce potravin, samostatně vyhledat relevantní právní texty (národní a evropské) a porozumnět jim,

Uplatňovat v praxi základní povinnosti a odpovědnost provozovatelů potravinářských podniků,

Navrhovat a interpretovat informace o potravinách poskytované spotřebitelům,

Orientovat se v systémech kontroly kvality, bezpečnosti a autenticity potravin.

Poslední úprava: Kocourek Vladimír (29.01.2018)
Literatura -

Z: Nařízení (ES) č. 178/2002 o obecném potravinovém právu (konsolidovaná verze)

Z: Zákon č. 110/1997 Sb. o potravinách... (v platném znění)

Z: Nařízení (ES) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům(konsolidovaná verze)

Z: Dostálová J., Kadlec P. a kol.: Potravinářské zbožíznalství, Key Publishing, Ostrava 2014. ISBN 978-80-7418-208-2

Poslední úprava: Schulzová Věra (13.09.2023)
Studijní opory -

http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm

http://www.szpi.gov.cz/

http://www.bezpecnostpotravin.cz/

Poslední úprava: Schulzová Věra (13.09.2023)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

V rozsahu sylabu

Poslední úprava: Schulzová Věra (22.01.2018)
Sylabus -

1. Potravinové právo národní a EU: principy, oblasti regulace, bezpečnost výrobků, odpovědnost za vady, falšování a ochrana spotřebitele.

2. Struktura právních předpisů národních a evropských, technické normy, certifikace, informační zdroje.

3. Strategie bezpečnosti potravin - vědecké principy, analýza rizik, systém varování (RASFF), krizové řízení. Zákon o veřejném zdraví.

4. Zákon o potravinách, obecné povinnosti výrobců a distributorů, komoditní vyhlášky; ochrana před falšováním, GMO.

5. Chemická kontaminace potravin, rezidua pesticidů a veterinárních léčiv.

6. Podmínky používání přídatných látek a aromat, obohacování potravin.

7. Mikrobiologické požadavky na potraviny a pokrmy, správná hygienická a výrobní praxe.

8. Kritické body ve výrobě potravin a systémy HACCP, systémy managementu bezpečnosti

9. Pravidla pro označování potravin, informace na obalech, výpočet a uvádění výživové hodnoty, výživová a zdravotní tvrzení.

10. Potraviny pro zvláštní výživu, doplňky stravy, bioprodukce a biopotraviny; autenticita a původ potravin.

11. Veterinární požadavky na výrobky a na hygienu potravin živočišného původu, dovoz a vývoz potravin.

12. Úřední kontrola potravin: právní základy, organizace a kompetence, postupy a opatření.

13. Hodnocení kvality a bezpečnosti potravin: odběry a vyšetřování vzorků.

14. Požadavky na výrobní a zkušební zařízení a obaly, udržitelný potravinový systém (SFS), chemická legislativa (nařízení REACH) a potraviny.

Poslední úprava: Kocourek Vladimír (15.09.2023)
Studijní prerekvizity -

Žádné - nejsou vyžadovány

Poslední úprava: Fialová Jana (18.12.2017)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Úspěšné absolvování písemné a ústní zkoušky.

Poslední úprava: Schulzová Věra (22.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha