PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Analýza potravin a přírodních produktů - B323010
Anglický název: Analysis of Foods and Natural Products
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / 65 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://předmět je vyučován pouze v zimním semestru
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Pulkrabová Jana prof. Ing. Ph.D.
Záměnnost : AB323010, N323035
Je záměnnost pro: AB323010
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Výuka předmětu vychází ze znalostí základů analytické chemie, biochemie a chemie potravin. V úvodu jsou diskutovány systémy zajištění jakosti naměřených dat, jak na úrovni rutinních / kontrolních analýz, tak i pro účely výzkumu v oblasti potravinářství, biotechnologií, a řady dalších disciplin. Jednotlivé výukové bloky jsou zaměřeny na prezentaci nejen klasických, ale především moderních postupů analýzy složek potravin i různých přírodních produktů, konkrétně vody / sušiny, minerálních látek i klíčových makronutrientů - bílkovin, sacharidů a lipidů (včetně doprovodných látek). Široce diskutovány jsou i postupy stanovení vitamínů a dalších essenciálních látek. Prezentovány jsou rovněž metody stanovení senzoricky aktivních sloučenin, potravinových aditiv, přírodních toxinů i různých skupin kontaminantů. Představení analytické strategie je vždy doprovázeno příklady zajímavých aplikací (např. problematika falšování potravin), koncipovaných tak, aby byl názorně demonstrován význam komplexního uvažování o volbě analytických postupů.
Poslední úprava: Fialová Jana (18.12.2017)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Obecné principy detekce a stanovení základních složek potravin a přírodních productů; jak makro- tak I mikronutrientů, senzoricky aktivních látek a vybraných skupin aditivních látek, kontaminantů a toxinů;

Kriticky zhodnotit analytický úko, určit cílové metrologické charakteristiky metod a vybírat postup vhodný v konkrétní situaci z hlediska jakosti analytických výsledků a dalších požadavků;

Navrhnout podle charakteru vzorku a odhadnutých vlastností analytu potenciálně použitelné přístupy k analýze;

Provádět výpočty potřebné k realizaci analýzy.

Poslední úprava: Fialová Jana (18.12.2017)
Literatura -

D: Nielsen S.S. (ed.) Food Analysis, 5th edition, Springer International Publishing 2017, corrected publication 2019, ISSN 1572-0330, ISSN 2214-7799 (electronic), ISBN 978-3-319-45774-1, ISBN 978-3-319-45776-5 (eBook), DOI 10.1007/978-3-319-45776-5, e-zdroj VŠCHT

D: Nollet L.M.L, Toldrá F. (ed.) Handbook of Food Analysis, 3rd. Edition, CRC Press, Taylor & Francis Group, ISBN 978-1-4822-9784-3 (eBook-PDF), e-zdroj VŠCHT

D: Food Analytical Methods, elektronický časopis, Springer, ISSN 1936-976X, e-zdroj VŠCHT

Poslední úprava: Pulkrabová Jana (25.06.2024)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

V rozsahu sylabu.

Poslední úprava: Pulkrabová Jana (24.01.2018)
Sylabus -

1. Úvod, strategie optimalizace pracovních charakteristik analytických metod

2. Voda

3. Aminokyseliny, peptidy

4. Bílkoviny

5. Sacharidy

6. Polysacharidy

7. Lipidy

8. Doprovodné látky lipidů

9. Minerální látky

10. Vitaminy

11. Senzoricky aktivní látky

12. Přírodní biologicky aktivní látky

13. Potravinová aditiva, kontaminanty

14. Případové studie, shrnutí

Poslední úprava: Fialová Jana (18.12.2017)
Vstupní požadavky -

Znalost analytické chemie a chemie potravin v rozsahu základního kurzu.

Poslední úprava: Pulkrabová Jana (24.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Analytická chemie I.

Poslední úprava: Pulkrabová Jana (24.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Úspěšně absolvování dvou zápočtových testů, (i) kontrolní test v rámci přednášek a (ii)test z chemických výpočtů v rámci seminářů.

Úspěšné absolvování písemné a ústní části zkoušky.

Poslední úprava: Pulkrabová Jana (17.09.2023)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha