PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Analytické metody ve forenzní analýze - B323012
Anglický název: Analytical methods in forensic expertise
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://web.vscht.cz/poustkaj
Garant: Poustka Jan prof. Dr. Ing.
Koplík Richard prof. Dr. Ing.
Hajšlová Jana prof. Ing. CSc.
Záměnnost : N323050
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět posluchače seznamuje se strategií laboratorní forenzní expertízy využívající moderní analytické methody aplikovatelné specializovanými forenzními laboratořemi i výzkumnými pracovišti. V úvodní části je prezentována technika odběru vzorků s akcentem na specifika dané matrice. Navazující přednášky představují jednotlivé skupiny instrumentálních technik, jejich aplikace je dokumentována na řadě konkrétních případových studií. Velká pozornost je věnována otázkám zajištění kvality analytických dat a jejich interpretaci.
Poslední úprava: Poustka Jan (19.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Principy a aplikace metod přípravy vzorku ve forenzní analýze

Principy a aplikace separačních a spektrometrických metod ve forenzní analýze

Principy a aplikace bioanalytických metod ve forenzní analýze

Principy a aplikace multivariační analýzy dat a databází ve forenzní analýze

Poslední úprava: Fialová Jana (18.12.2017)
Literatura -

Bell, S.: Forensic Chemistry. Prentice Hall, 2006. ISBN: 9780321765758

Khan, J., Kennedy, T.J., Christian, D.: Basic Principles of Forensic Chemistry. Humana Press, 2011. ISBN: 9781934115060

Ahuja, S., Jespersen, N. (Ed.): Modern Instrumental Analysis. Elsevier, 2006. ISBN: 9780444522597

Skoog, D.A., Holler, F.J., Crouch, S.R.: Principles of Instrumental Analysis. Brooks Cole, 2006. ISBN: 978-0495012016

Yinon, J. (Ed.): Advances in Forensic Applications of Mass Spectrometry. CRC Press, 2004. ISBN: 0-8493-1522-0

Odborné časopisy

Poslední úprava: Poustka Jan (26.06.2024)
Studijní opory -

https://e-learning.vscht.cz/

Poslední úprava: Poustka Jan (13.09.2023)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

V rozsahu sylabu.

Poslední úprava: Vlčková Martina (30.01.2018)
Sylabus -

1. Strategie odběru vzorků, transport a skladování.

2. Zajištění kvality ve forenzní analýze, rozhodovací analýza.

3. Screeningové metody - cílené a necílené.

4. Principy anorganické kvalitativní (semi)mikroanalýzy.

5. Principy kvalitativní analýzy organických látek.

6. Role separačních metod ve forenzní analýze.

7. Základy chirálních separačních technik a chirálních optických metod.

8. Aplikované elektromigrační metody.

9. Aplikované metody atomové spektroskopie.

9. Aplikovaná infračervená a Ramanova spektrometrie.

11. Aplikovaná nukleární magnetická resonanční spektrometrie.

12. Aplikovaná plynová a kapalinová chromatografie.

13. Aplikovaná hmotnostní spektrometrie.

14. Strategie vyhodnocování experimentálních dat.

Poslední úprava: Poustka Jan (19.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Analytická chemie A

Poslední úprava: Poustka Jan (30.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Úspěšné absolvování písemné a ústní zkoušky.

Poslední úprava: Poustka Jan (19.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha