PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Izolace a identifikace přírodních látek - B342005
Anglický název: Isolation and Identification of Natural Compounds
Zajišťuje: Ústav chemie přírodních látek (342)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Prokudina Elena Ing. Ph.D.
Záměnnost : N342022
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Fialová Jana (18.12.2017)
Předmět je zaměřen na pochopení isolačních a separačních technik používaných k dělení složitých směsí látek získaných z přírodních materiálů nebo připravených v laboratořích. Akcentován je pohled na alternativní způsoby a výběr vhodné metody podle vlastností cílové organické sloučeniny. Po získání produktu je třeba identifikovat a charakterizovat danou látku, proto je věnována pozornost i vhodným fyzikálně-chemickým metodám.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: MORAVCOJ (01.02.2018)

Studenti budou:

rozumět fyzikálně-chemické podstatě izolačních a identifikačních metod

schopni optimalizovat základní procesy pro izolaci organických látek ze směsí

Studenti budou umět:

interpretovat v základní úrovni výsledky identifikace organických látek

hodnotit čistotu produktů ze spektrálních dat

rozhodnout se mezi alternativními isolačními a separačními metodami

Literatura -
Poslední úprava: MORAVCOJ (01.02.2018)

Z: Fogler H.S., Elements of Reaction Engineering, Prentice, Hall, New Jersey,2000,0130473944

Vlastní text přednášek

Studijní opory -
Poslední úprava: Fialová Jana (18.12.2017)

Vlastní texty přednášek

Sylabus -
Poslední úprava: MORAVCOJ (27.02.2018)

1. Úvod, formulace problému, určení výchozích podmínek, up a down stream procesy, ekonomika provozu

2. Vlastnosti organických a anorganických látek využitelné pro dělení směsí

3. Přehled down stream procesů, jejich základní charakteristika, parametry výběru alternativních metod

4. Odstranění pevných částic, filtrace, mikrofiltrace, ultrafiltrace, úprava suspenze před filtrací, odstřeďování

5. Extrakce (vsádková), hmotnostní bilance, úprava rozdělovacího koeficientu, pH, tvorba iontových párů

6. Adsorpce v systému pevná látka-kapalina (vsádková), adsorpční isothermy, hmotnostní bilance

7. Sorbenty, přehled a aplikace, výběr mobilní fáze

8. Chromatografie: termodynamická a kinetická teorie, instrumentace, analytické a preparativní uspořádání

9. Kapalinová eluční chromatografie: Gaussovo rozložení náhodné veličiny, výtěžek, čistota frakcí v preparativním uspořádání

10. Elektromigrační metody analytické a preparativní, plynová chromatografie, výběr fází, instrumentace

11. Destilace, srážení, krystalizace, sušení

12. Spektrometrie UV, VIS, IČ, X-ray a CD pro identifikaci látek

13. Nukleární magnetická rezonance, princip, příklady spekter

14. Hmotnostní spektrometrie, princip, příklady spekter

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: MORAVCOJ (27.02.2018)

Organická chemie a Matematika v rozsahu základního kurzu

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: MORAVCOJ (27.02.2018)

Napsání zápočtového testu nad 50 %

Ústní zkouška

 
VŠCHT Praha