PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Základy vědecké komunikace - B342008
Anglický název: Basics Scientific Communication
Zajišťuje: Ústav chemie přírodních látek (342)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Drašar Pavel prof. RNDr. DSc.
Štěpánek Petr Ing. Ph.D.
Záměnnost : N342029
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: MORAVCOJ (07.02.2018)
Předmět je zaměřen na zvýšení měkkých dovedností studentů při písemné a orální presentací vlastních výsledků. Základem jsou teoretické přednášky a praktická cvičení v rétorice, přednesení odborné přednášky a plakátového sdělení. Podstatnou část předmětu tvoří příprava na psaní bakalářské práce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: MORAVCOJ (07.02.2018)

Studenti budou umět:

Připravit si a prezentovat odbornou přednášku s grafickým doprovodem.

Připravit si plakátové sdělení.

Samostatně zpracovat zvolené téma do krátkého projevu.

Sestavit strukturovaný životopis a motivační dopis.

Napsat bakalářskou práci.

Literatura -
Poslední úprava: Fialová Jana (18.12.2017)

Z: Šesták Z.: Jak psát a přednášet o vědě, Academia, Praha, 1999 (ISBN 80-200-0755-5)

Z: Hirsch H. L.: Essential Communication Strategies for Scientists, Engineers, and Technology Professionals, Wiley, 2005 (Online ISBN: 9780471722946)

D: Russel N.: Communicating Science: Professional, Popular, Literary, Cambridge University Press, 2010

Studijní opory -
Poslední úprava: Fialová Jana (18.12.2017)

Presentace přednášek zveřejněné na webových stránkách ústavu 342.

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)
Poslední úprava: MORAVCOJ (07.02.2018)

1. Odevzdání strukturovaného životopisu a motivačního dopisu.

2. Přednesení krátké přednášky na zvolené téma.

3. Příprava a přednesení krátké odborné přednášky.

4. Příprava a prezentace plakátového sdělení.

Sylabus -
Poslední úprava: MORAVCOJ (07.02.2018)

1. Úvod, formy presentací, potřeby posluchačů

2. Společenské chování, představování, životopis, motivační dopis

3. Zásady mluveného projevu, klasifikace projevů, verbální a neverbální projev, emoční inteligence

4. Řečnické cvičení na zvolené téma

5. Jazykové a odborné dovednosti pro psaní textů

6. Dovednosti pro čtení odborných textů, práce s literaturou, parafrázování

7. Základy neverbální komunikace, emoční inteligence

8. Zásady krátké odborné přednášky s PowerPoint presentací

9. Odborná přednáška

10. Zásady tvorby plakátů

11. Presentace plakátu

12. Zásady psaní bakalářské práce, struktura, kapitoly

13. Bakalářská práce - úvod, literární část, výsledky a diskuse, závěr, souhrn

14. Správná diskuze při obhajobě, reakce na otázky

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Fialová Jana (18.12.2017)

Žádné.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Fialová Jana (18.12.2017)

Žádné nejsou vyžadovány.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: MORAVCOJ (03.03.2018)

Splnění všech předepsaných samostatných úkolů, jejich klasifikace a ústní přezkoušení.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.3 7
Obhajoba individuálního projektu 1 28
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.2 6
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 111 / 112
 
VŠCHT Praha