PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Analytická chemie A - B402003
Anglický název: Analytical Chemistry A
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: oba
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/2, KZ [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Další informace: https://e-learning.vscht.cz/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Řezanka Pavel doc. RNDr. Ing. Ph.D.
Záruba Kamil doc. Ing. Ph.D.
Ve slož. prerekvizitě: N323003
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Řezanka Pavel doc. RNDr. Ing. Ph.D. (12.09.2023)
Předmět poskytuje první část základního přehledu analytické chemie. Posluchači se seznámí s principy analytických metod, které jsou využívány v kontrolních i vývojových analytických laboratořích. Spektrum metod zahrnuje jak metody klasické analýzy (gravimetrie, odměrná analýza), tak i metody instrumentální, z nichž se posluchači seznámí s metodami elektrochemickými (potenciometrie, voltametrie, polarografie, coulometrie), separačními (plynová a kapalinová chromatografie, elektroforéza) a atomovou spektrometrií (AAS, XRF). Předmět je vyučován pouze s návazným předmětem Analytická chemie B. Oba dva předměty jsou doplněny cvičeními sloužícími k procvičení probíraných témat formou výpočetních úloh.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Řezanka Pavel doc. RNDr. Ing. Ph.D. (12.09.2023)

1. Absolvent získá znalosti o probíraných analytických metodách.

2. Absolvent získá znalosti o analytickém procesu od odběru vzorku po interpretaci výsledků

3. Absolvent bude umět popsat chemické složení roztoku na základě vstupních látek.

4. Absolvent bude umět navrhnout analytický postup pro vyřešení daného analytického problému.

Literatura -
Poslední úprava: Řezanka Pavel doc. RNDr. Ing. Ph.D. (12.09.2023)

Analytická chemie 1. a 2. díl (Záruba a kol.)

Příklady z analytické chemie pro bakaláře

Z:D. Kealey, P. J. Haines: Analytical Chemistry, BIOS Sci. Publ., Oxford 2002

D:James W. Robinson, Eileen Mary Skelly Frame, George M. Frame: Undergraduate Instrumental Analysis, Sixth Edition, Marcel Dekker, New York 2005 ISBN: 0-8247-5359-3

D:Francis Rouessac, Annick Rouessa: Chemical Analysis: Modern Instrumentation Methods and Techniques, 2nd Edition, Wiley, Chichester 2007 ISBN: 978-0-470-85903-2

Studijní opory -
Poslední úprava: Řezanka Pavel doc. RNDr. Ing. Ph.D. (12.09.2023)

Materiály v příslušném předmětu na e-learningu:

1. Prezentace (pptx)

2. Komentovaná videa

3. Materiály k jednotlivým aktivitám

Sylabus -
Poslední úprava: Řezanka Pavel doc. RNDr. Ing. Ph.D. (12.09.2023)

1. Základní pojmy

2. Rovnováhy

3.-4. Chemická analýza

5.-6. Elektroanalytické metody

7.-10. Separační metody

11.-12. Atomová spektrometrie

13. Prezentace projektů

14. Souhrnný test

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Řezanka Pavel doc. RNDr. Ing. Ph.D. (12.09.2023)

Obecná a anorganická chemie I

Obecná a anorganická chemie II

Fyzika I/A

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 60
Průběžné a zápočtové testy 20
Ústní zkouška 20

 
VŠCHT Praha