Speciální analytické metody pro léčiva - B402009
Anglický název: Special analytical methods for pharmaceuticals
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 16 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://e-learning.vscht.cz/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Řezanka Pavel doc. RNDr. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N402061
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět je zaměřen na metody používané při analýze léčiv, zejména na metody, které nejsou probírány v jiných předmětech (Fyzikální chemie a Analytická chemie). Budou popsány principy zmíněných metod včetně jejich praktických aplikací a ukázek záznamů analýz vzorků. Důraz bude kladen na rozlišení polymorfů a amorfů a také jednotlivých polymorfů od sebe. V závěru předmětu bude zmíněna legislativa spojená s polymorfními a amorfními stavy z hlediska patentové ochrany a také budou uvedeny v současné době používané způsoby hledání pevných forem aktivních farmaceutických složek.
Poslední úprava: Řezanka Pavel (12.09.2023)
Výstupy studia předmětu -

1. Absolvent získá znalosti o analytických metodách používaných pro analýzu léčiv.

2. Absolvent získá znalosti o legislativě spojené s polymorfními a amorfními formami léčiv

3. Absolvent bude umět zvolit analytickou metodu přiměřenou pro studovaný problém.

4. Absolvent bude umět vyhodnocovat a interpretovat záznamy získané měřeném vzorků léčiv probíranými analytickými metodami.

Poslední úprava: Řezanka Pavel (12.09.2023)
Literatura -

D: Zheng J. (Editor), Formulation and Analytical Development for Low-Dose Oral Drug Products, Wiley, 2009, ISBN: 978-0-470-05609-7.

D: Gunzler H., Williams A. (Editors), Handbook of Analytical Techniques, 2 Volume Set, Wiley, 2001, ISBN: 978-3-527-30165-2.

D: Gough T. A., The Analysis of Drugs of Abuse, Wiley, 1999, ISBN: 978-0-471-92267-4.

Poslední úprava: Řezanka Pavel (12.09.2023)
Studijní opory -

Materiály v příslušném předmětu na e-learningu:

1. Prezentace (pptx)

2. Komentovaná videa

3. Materiály k jednotlivým aktivitám

Poslední úprava: Řezanka Pavel (12.09.2023)
Metody výuky -

Výuka probíhá metodou převrácené třídy s důrazem na aktivizující prvky při hodině. Porozumění probírané tematiky je ověřováno průběžnými testy. Důraz je kladen na měkké i tvrdé dovednosti.

Poslední úprava: Řezanka Pavel (12.09.2023)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Předmět je zakončen písemnou zkouškou.

1. Zkouška je písemná v trvání 30 min.

2. Na zkoušku se student přihlašuje prostřednictvím Studijního informačního systému (SIS) a je povinností studenta se přihlásit do termínu, který je zde uveden. Odhlašování ze zkoušky je možné do termínu uvedeném v SISu, později pouze u zkoušejícího, a to pouze ze závažných důvodů. Při neúčasti a neodhlášení termín propadá a je klasifikován "F".

3. Při pozdním příchodu na písemnou zkoušku může zkoušející dovolit psát písemku, zameškaný čas se však nenahrazuje.

4. V průběhu písemky není dovoleno opouštět místnost a používat nedovolené pomůcky včetně telekomunikačních prostředků.

5. Místo a čas zveřejnění výsledků písemné zkoušky bude oznámen během písemné zkoušky. Zkoušející určí, kdy a kde budou písemné práce k nahlédnutí. Pokud se student v tomto termínu nedostaví, vzdává se možnosti do hodnocení nahlédnout.

6. Student má právo na maximálně dva opravné termíny.

Poslední úprava: Řezanka Pavel (12.09.2023)
Sylabus -

1. Úvod do pevného stavu

2. Termická analýza I

3. Termická analýza II

4. Termická analýza III

5. Isotermická analýza

6. Kalorimetrické metody

7. Povrchová analýza I

8. Povrchová analýza II

9. Analýza částic I

10. Analýza částic II

11. Analýza částic III

12. Predikce polymorfů

13. Patentování

14. Výběr pevných forem

Poslední úprava: Řezanka Pavel (12.09.2023)
Vstupní požadavky -

Fyzikální chemie I/A

Analytická chemie I/A

Poslední úprava: Řezanka Pavel (12.09.2023)
Studijní prerekvizity -

Fyzikální chemie I/A

Analytická chemie I/A

Poslední úprava: Řezanka Pavel (12.09.2023)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84