PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Speciální analytické metody pro léčiva - N402061
Anglický název: Special analytical methods for pharmaceuticals
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://e-learning.vscht.cz/
Garant: Řezanka Pavel doc. RNDr. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: B402009
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Cílem předmětu je seznámit studenty s méně známými metodami používanými při analýze léčiv.
Poslední úprava: Řezanka Pavel (14.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Orientovat se v analytických metodách používaných pro analýzu léčiv

Řešit konkrétní problémy analytiky reálných léčiv

Vyhodnocovat a interpretovat data získaná analýzou léčiv

Poslední úprava: KNOBLOCL (11.06.2013)
Literatura -

D: Zheng J. (Editor), Formulation and Analytical Development for Low-Dose Oral Drug Products, Wiley, 2009, ISBN: 978-0-470-05609-7.

D: Gunzler H., Williams A. (Editors), Handbook of Analytical Techniques, 2 Volume Set, Wiley, 2001, ISBN: 978-3-527-30165-2.

D: Gough T. A., The Analysis of Drugs of Abuse, Wiley, 1999, ISBN: 978-0-471-92267-4.

Poslední úprava: Řezanka Pavel (14.09.2013)
Studijní opory -

Odkazy na elektronické zdroje budou poskytnuty na jednotlivých přednáškách.

https://vufind.techlib.cz/Record/000935009

Poslední úprava: Řezanka Pavel (14.09.2013)
Metody výuky -

Přednášky jsou organizované týdně po 2 vyučovacích hodinách. Ve zkouškovém období bude každý týden vypsán jeden termín zkoušky.

Poslední úprava: Řezanka Pavel (14.11.2012)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

1. Zkouška ze Speciálních analytických metod pro léčiva je pouze písemná v trvání 60 min.

2. Na zkoušku se student přihlašuje prostřednictvím Studijního informačního systému (SIS) a je povinností studenta se přihlásit do termínu, který je zde uveden. Odhlašování ze zkoušky je možné do termínu uvedeném v SISu, později pouze u zkoušejícího či tajemníka ústavu 402, a to pouze ze závažných důvodů. Při neúčasti a neodhlášení termín propadá a je klasifikován "F".

3. Při pozdním příchodu na písemnou zkoušku může zkoušející dovolit psát písemku, zameškaný čas se však nenahrazuje.

4. V průběhu písemky není dovoleno opouštět místnost a používat nedovolené pomůcky včetně telekomunikačních prostředků.

5. Místo a čas zveřejnění výsledků písemné zkoušky bude oznámen během písemné zkoušky. Zkoušející určí, kdy a kde budou písemné práce k nahlédnutí. Pokud se student v tomto termínu nedostaví, vzdává se možnosti do hodnocení nahlédnout. V případě nesouhlasu s hodnocením některé otázky může dát zkoušející studentovi jednu, výjimečně více doplňujících otázek, které student zodpoví písemně. Na základě hodnocení těchto doplňujících otázek je zkoušející oprávněn upravit hodnocení nejvýše o jeden stupeň v kladném i záporném smyslu vůči původnímu výsledku.

6. Student má právo na maximálně dva opravné termíny.

Poslední úprava: Řezanka Pavel (14.11.2012)
Sylabus -

1. Úvod do pevného stavu

2. Termální analýza I

3. Termální analýza II

4. Termální analýza III

5. Isotermální analýza

6. Kalorimetrické metody

7. Povrchová analýza I

8. Povrchová analýza II

9. Analýza částic I

10. Analýza částic II

11. Predikce polymorfů

12. Patentování

13. Výběr pevných forem

14. Kontrolně analytické hodnocení léčiv podle lékopisu.

Poslední úprava: Řezanka Pavel (14.11.2012)
Vstupní požadavky -

Pro zápis tohoto předmětu je nutno mít minimálně zapsán předmět N402002.

Poslední úprava: Řezanka Pavel (14.11.2012)
Studijní prerekvizity -

Pro zápis tohoto předmětu je nutno mít minimálně zapsán předmět N402002.

Poslední úprava: Řezanka Pavel (14.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 100

 
VŠCHT Praha