PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Spřažené metody - B402013
Anglický název: Hyphenated methods
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Dolenský Bohumil doc. Ing. Ph.D.
Sýkora David prof. Dr. RNDr.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (16.01.2018)
Předmět je zaměřen na pochopení principů, výhod a nevýhod vybraných spřažených technik, zejména při analýze léčiv. Předmět se soustředí na hlubší poznání v praxi běžně používaných technik, a na seznámení s technikami méně běžnými.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (16.01.2018)

Studenti budou umět:

Interpretovat EI MS spectra na základní úrovni.

Navrhnout vhodnou techniku pro řešení konkrétního analytického problému.

Uvážit výhody a nevýhody daného řešení.

Literatura -
Poslední úprava: Jahoda Milan doc. Dr. Ing. (23.02.2018)

D: Holčapek M. - (Editor) - Spojení vysokoúčinné kapalinové chromatografie a hmotnostní spektrometrie (HPLC/MS), Univerzita Pardubice, 2001, ISBN: 80-7194-390-8.

D: Štulík K. - (Editor), Analytické separační metody, Univerzita Karlova v Praze - Nakladatelství Karolinum, 2005, ISBN: 80-246-0852-9.

D: Gross J.H. - (Editor), Mass Spectrometry - A textbook, Springer, 2004, ISBN:3-540-40739-1.

D: Albert K. - (Editor), On-Line LC-NMR and Related Techniques, Wiley, 2002, ISBN: 978-0-471-49649-6.

D: Watson J.K.; Sparkman O.D. - (Editors), Introduction to Mass Spectrometry, Wiley, 2007, ISBN:978-0-470-51634-8.

D: Niessen, W.M.A.; Liquid Chromatography - Mass Spectrometry; Marcel Dekker, 1999, ISBN: 0-8247-1936-0.

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (16.01.2018)

Materiály k přednáškám předávané průběžně při výuce.

Metody výuky -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (16.01.2018)

Přednášky

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (16.01.2018)

1. Obecné principy spřažených technik, základní pojmy hmotnostní spektrometrie.

2. Iontové zdroje pro MS.

3. MS Analyzátory iontů - 1.

4. MS Analyzátory iontů - 2.

5. Detektory iontů.

6. Vakuové systémy.

7. Spojení vysokoúčinné kapalinové chromatografie s hmotnostní spektrometrií - popis techniky,vybrané aplikace.

8. Spojení vysokoúčinné kapalinové chromatografie s hmotnostní spektrometrií - základy interpretace spekter.

9. Spojení plynové chromatografie s hmotnostní spektrometrií - popis techniky

10. Interpretace EI spekter - 1.

11. Interpretace EI spekter - 2.

12. Interpretace EI spekter - 3.

13. Technika GC x GC.

14. technika LC x LC.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (16.01.2018)

Žádné.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha