PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Laboratoř fyzikální chemie II - B403006
Anglický název: Physical Chemistry: Laboratory II
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021 do 2022
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/3, KZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Další informace: http://ufch.vscht.cz/studium/bc/laboratore_fch
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Vrbka Pavel Dr. Ing.
Třída: Základní laboratoře
Záměnnost : AB403006, N403012
Je záměnnost pro: AB403006
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (11.01.2018)
Náplní předmětu je prohloubení praktických znalostí a laboratorních návyků získaných v rámci předmětu Laboratoř fyzikální chemie I. Kurz je zaměřen na praktické pochopení základních principů fyzikální chemie, konkrétně z oblasti stavového chování plynů, termodynamiky roztoků, chemické kinetiky, fázových rovnováh, kalorimetrie a elektrochemie.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (11.01.2018)

Studenti budou umět:

přenést teoretické znalosti nabyté na přednáškách do reality moderní laboratorní praxe. V rámci laboratorního kurzu se při provádění experimentů seznámí s řadou moderních přístrojů pro stanovení vybraných základních termodynamických veličin, konkrétně s několika typy kalorimetrů a rozmanitým elektronickým laboratorním vybavením (termostaty, teploměry, titrátory, pipety aj.).

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (11.01.2018)

Z: http://ufch.vscht.cz/studium/bc/laboratore_fch

D: Šobr Josef, Návody pro laboratorní cvičení z fyzikální chemie, VŠCHT Praha, 2001,8070804459

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (11.01.2018)

http://ufch.vscht.cz/studium/bc/laboratore_fch

Sylabus -
Poslední úprava: Vrbka Pavel Dr. Ing. (13.02.2018)

1. Fázové diagramy třísložkových kondenzovaných systémů.

2. Spalovací kalorimetrie.

3. Kinetika chemických reakcí II.řádu.

4. Parciální molární objemy ve dvousložkovém systému.

5. Určení aktivační energie reakcí I. a II. řádu.

6. Diferenciální skenovací kalorimetrie II.

7. Měření elektromotorických napětí.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (11.01.2018)

Laboratoř fyzikální chemie I

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: Vrbka Pavel Dr. Ing. (23.02.2018)

K udělení zápočtu je nutné absolvovat všechny předepsané laboratorní práce, vypracovat a obhájit protokoly k nim. Výsledná známka je vypočítána z úspěšnosti kontrolních testů a hodnocení laboratorní práce.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.4 12
Práce na individuálním projektu 0.7 20
3 / 3 74 / 84
 
VŠCHT Praha