Fyzikální chemie B + - B403019
Anglický název: Physical Chemistry B +
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2020
Semestr: oba
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Slavíček Petr prof. RNDr. Bc. Ph.D.
Klasifikace: Chemie > Fyzikální chemie
Záměnnost : N403040
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Fyzikální chemie B navazuje ne předmět Fyzikální chmie A. Na přednáškách jsou probrány základy chemické kinetiky, elektrochemie, teorie transportních procesů, oblast fázových rovnováh a mezifázových dějů. Předmět je doprovázen cvičením s využitím výpočetního systému MAPLE.
Poslední úprava: Kubová Petra (19.02.2020)
Výstupy studia předmětu -

Student bude umět:

Teoretické základy fyzikální chemie

Použít metody fyzikální chemie pro aplikace v nejrůznějších oblastí chemie

Zformulovat problém, vyhledat v literatuře potřebné údaje a vyřešit jej s použitím matematického software

Poslední úprava: Kubová Petra (19.02.2020)
Literatura -

Z: Novák J. a kol., Fyzikální chemie I - bakalářský kurz, VŠCHT Praha, 2005, 8070805595

Z: Novák J. a kol., Fyzikální chemie - bakalářský a magisterský kurz, VŠCHT, Praha 2008, 9788070806753

Z: Malijevský a kol., Breviář z fyzikální chemie, VŠCHT Praha, 2000, 8070804033

Z: Novák J. a kol., Příklady a úlohy z fyzikální chemie, VŠCHT Praha, 2000, 8070803940

D: Atkins P.W., de Paula J., Physical Chemistry, Oxford University Press, 2010, 9780199543373

Poslední úprava: Kubová Petra (19.02.2020)
Studijní opory -

https://ufch.vscht.cz/studium/bc

Poslední úprava: Kubová Petra (19.02.2020)
Sylabus -

1. Redoxní reakce a jejich termodynamika, elektrolýza a galvanický článek. Faradayův zákon, aplikace.

2. Rovnovážné galvanické články, termodynamika reakcí v článku, Nernstova a Lutherova rovnice. Typy elektrod, galvanické články jako

zdroje energie. Přepětí, polarografie, voltametrie. Koroze a pasivace.

3. Fyzikální kinetika (transport částice, energie, hybnosti): difúze, viskozita, tepelná vodivost, sedimentace, elektroforéza. Kapaliny, Brownův pohyb.

4. Molekuly v elektrickém poli. Migrace iontů v elektrickém poli a konduktivita, Kohlrauschův zákon, vodivostní měření.

5. Základní pojmy chemické kinetiky, rychlost reakce, rychlostní

rovnice, poločas. Arrheniův vztah. Jednoduché a simultánní reakce.

Bilance, kinetika a chemická rovnováha (Le Chatelierův-Braunův

princip).

6. Reakce následné, bočné a vratné. Matematické osvěžení: obyčejné diferenciální rovnice a jejich řešení.

7. Reakční mechanismy a aproximace stacionárního stavu; aplikace (kupř. fotochemické, radikálové či katalyzované reakce, enzymatické

reakce, autokatalýza, kooperativita).

8. Kinetická teorie plynů. Boltzmannovo a Maxwellovo-Boltmannovo rozdělení. Barometrická rovnice podruhé.

Teorie chemické kinetiky a dynamika. Aktivovaný komplex, difúze a reakční rychlost.

9. Gibbsův fázový zákon. Fázové rovnováhy v jednosložkových soustavách, Clapeyronova a Clausiova-Clapeyronova rovnice.

10. Rovnováhy ve vícesloľkových systémech, fázové diagramy a jejich interpretace. Rovnováha kapalina-pára, Raoultův zákon, neideální

kapalná směs, azeotrop a heteroazeotrop. Přehánění s vodní parou.

11. Rozpustnost plynů v kapalinách, teplotní závislost. Rovnováha kapalina-pevná látka, eutektikum a peritektikum, křivky

chladnutí, termodynamický popis.

12. Koligativní vlastnosti: kryoskopie, ebulioskopie a osmotické rovnováhy. Ternární systémy, trojúhelníkové diagramy, Nernstův rozdělovací zákon.

13. Základy chemie povrchů. Fyzikální sorpce a chemisorpce. Základní adsorpční izotermy (Langmuirova, BET, Freundlichova).

14. Povrchové napětí, Laplaceova-Youngova rovnice, Kelvinova rovnice. Surfaktanty, micely, filmy, koloidy. Elektrokinetické jevy.

Poslední úprava: Kubová Petra (19.02.2020)
Studijní prerekvizity -

Fyzikální chemie A, MatematikaA+B

Poslední úprava: Kubová Petra (19.02.2020)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Získání zápočtu (splnění výpočetní části)

Složení zkoušky (písemný test, pohovor)

Poslední úprava: Kubová Petra (19.02.2020)