PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Fyzikální chemie B - N403040
Anglický název: Physical Chemistry B
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:7
E-Kredity: letní s.:7
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B403019
Garant: Slavíček Petr prof. RNDr. Bc. Ph.D.
Fulem Michal prof. Ing. Ph.D.
Třída: Předměty pro fyzikální chemii
Je záměnnost pro: N403014, B403019, B403004, AB403004, B403002
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Fyzikální chemie B navazuje ne předmět Fyzikální chmie A. Na přednáškách jsou probrány základy chemické kinetiky, elektrochemie, teorie transportních procesů, oblast fázových rovnováh a mezifázových dějů. Předmět je doprovázen cvičením s využitím výpočetního systému MAPLE.
Poslední úprava: Slavíček Petr (14.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Student bude umět:

Teoretické základy fyzikální chemie

Použít metody fyzikální chemie pro aplikace v nejrůznějších oblastí chemie

Zformulovat problém, vyhledat v literatuře potřebné údaje a vyřešit jej s použitím matematického software

Poslední úprava: Slavíček Petr (21.08.2013)
Literatura -

Z: Novák J. a kol., Fyzikální chemie I - bakalářský kurz, VŠCHT Praha, 2005, 8070805595

Z: Novák J. a kol., Fyzikální chemie - bakalářský a magisterský kurz, VŠCHT, Praha 2008, 9788070806753

Z: Malijevský a kol., Breviář z fyzikální chemie, VŠCHT Praha, 2000, 8070804033

Z: Novák J. a kol., Příklady a úlohy z fyzikální chemie, VŠCHT Praha, 2000, 8070803940

D: Atkins P.W., de Paula J., Physical Chemistry, Oxford University Press, 2010, 9780199543373

Poslední úprava: KNOBLOCL (10.06.2013)
Studijní opory -

http://www.vscht.cz/fch/cz/vyuka/N403035.html

Poslední úprava: Slavíček Petr (30.09.2013)
Sylabus -

1. Redoxní reakce a jejich termodynamika, elektrolýza a galvanický článek. Faradayův zákon, aplikace.

2. Rovnovážné galvanické články, termodynamika reakcí v článku, Nernstova a Lutherova rovnice. Typy elektrod, galvanické články jako

zdroje energie. Přepětí, polarografie, voltametrie. Koroze a pasivace.

3. Fyzikální kinetika (transport částice, energie, hybnosti): difúze, viskozita, tepelná vodivost, sedimentace, elektroforéza. Kapaliny, Brownův pohyb.

4. Molekuly v elektrickém poli. Migrace iontů v elektrickém poli a konduktivita, Kohlrauschův zákon, vodivostní měření.

5. Základní pojmy chemické kinetiky, rychlost reakce, rychlostní

rovnice, poločas. Arrheniův vztah. Jednoduché a simultánní reakce.

Bilance, kinetika a chemická rovnováha (Le Chatelierův-Braunův

princip).

6. Reakce následné, bočné a vratné. Matematické osvěžení: obyčejné diferenciální rovnice a jejich řešení.

7. Reakční mechanismy a aproximace stacionárního stavu; aplikace (kupř. fotochemické, radikálové či katalyzované reakce, enzymatické

reakce, autokatalýza, kooperativita).

8. Kinetická teorie plynů. Boltzmannovo a Maxwellovo-Boltmannovo rozdělení. Barometrická rovnice podruhé.

Teorie chemické kinetiky a dynamika. Aktivovaný komplex, difúze a reakční rychlost.

9. Gibbsův fázový zákon. Fázové rovnováhy v jednosložkových soustavách, Clapeyronova a Clausiova-Clapeyronova rovnice.

10. Rovnováhy ve vícesloľkových systémech, fázové diagramy a jejich interpretace. Rovnováha kapalina-pára, Raoultův zákon, neideální

kapalná směs, azeotrop a heteroazeotrop. Přehánění s vodní parou.

11. Rozpustnost plynů v kapalinách, teplotní závislost. Rovnováha kapalina-pevná látka, eutektikum a peritektikum, křivky

chladnutí, termodynamický popis.

12. Koligativní vlastnosti: kryoskopie, ebulioskopie a osmotické rovnováhy. Ternární systémy, trojúhelníkové diagramy, Nernstův rozdělovací zákon.

13. Základy chemie povrchů. Fyzikální sorpce a chemisorpce. Základní adsorpční izotermy (Langmuirova, BET, Freundlichova).

14. Povrchové napětí, Laplaceova-Youngova rovnice, Kelvinova rovnice. Surfaktanty, micely, filmy, koloidy. Elektrokinetické jevy.

Poslední úprava: KNOBLOCL (10.06.2013)
Studijní prerekvizity -

Fyzikální chemie A, MatematikaA+B

Poslední úprava: Slavíček Petr (14.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 2 56
Příprava na zkoušku a její absolvování 2.5 70
Účast na seminářích 1 28
7 / 7 196 / 196
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 33
Průběžné a zápočtové testy 33
Ústní zkouška 34

 
VŠCHT Praha