PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Aplikovaná statistika - B413003
Anglický název: Applied Statistics
Zajišťuje: Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021 do 2022
Semestr: oba
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 1/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:300 / 354 (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://I.
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Zikmundová Markéta Mgr. Ph.D.
Třída: Předměty pro matematiku
Prerekvizity : {prerekvizita pro předmět Aplikovaná statistika}
Záměnnost : AB413003, N413004, N413004A, N413504
Je záměnnost pro: AB413003
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Základní kurz statistiky je určen studentům bakalářského studia. Studenti částečně zvládnou spolu s některými pravděpodobnostními pojmy základní statistické metody v rozsahu potřebném pro pochopení složitějších statistických metod v ostatních předmětech. Ke zpracování dat bude používán software R. Software R je programovací jazyk určený zejména ke statistickým výpočtům a grafickým výstupům. Jedná se o volně dostupný software s kvalitní nápovědou, navíc díky jeho velké oblíbenosti ve statistické komunitě lze nalézt mnoho blogů s návody, radami a ukázkovými příklady.
Poslední úprava: Zikmundová Markéta (03.06.2019)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Měkké kompetence:

1. Zvládnout základní pravděpodobnostní a statistické pojmy

2. Znát a pochopit základní statistické metody

Specifické kompetence:

3. Samostatně řešit základní statistické úlohy

Poslední úprava: Šnupárková Jana (09.05.2019)
Literatura -

Z: M. Litschmannová: Vybrané kapitoly z pravděpodobnosti (2012, VŠB Ostrava)

Z: M. Litschmannová: Úvod do statistiky (2011, VŠB Ostrava)

Z: S.M. Ross: Introduction to Probability and Statistics for Engineers and Scientists (2014, Elsevier)

Z: J.I. Barragués: Probability and Statistics – A didactic Introduction (2014, Taylor & Francis)

Z: J. Pavlík a kol.: Sbírka příkladů z pravděpodobnosti a matematické statistiky (2012, VŠCHT v Praze)

D: K. Zvára, J. Štěpán: Pravděpodobnost a matematická statistika (2012, Matfyzpress)

D: J. Anděl: Matematika náhody (2007, Matfyzpress)

Poslední úprava: Šnupárková Jana (07.05.2019)
Studijní opory

https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=178

Poslední úprava: Šnupárková Jana (11.10.2019)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Pravidla pro udělení zápočtu určují cvičící. Zpravidla je nutná aktivní účast na cvičeních a vypracování samostatných úkolů, popř. úspěšně absolvovat dodatečný souhrnný test. Účast na cvičeních je povinná.

Udělený zápočet je nutnou podmínkou pro skládání zkoušky. Zkouška je ústní.

Poslední úprava: Šnupárková Jana (17.09.2020)
Sylabus -

1. Náhodné jevy, pravděpodobnost a její vlastnosti, nezávislost jevů, podmíněná pravděpodobnost

2. Náhodné veličiny, jejich rozdělení a charakteristiky

3. Některá speciální rozdělení (především normální)

4. Náhodné vektory a jejich rozdělení, korelace a nezávislost náhodných veličin

5. Průměr velkého počtu náhodných veličin — centrální limitní věta, silný zákon velkých čísel

6. Náhodný výběr, bodový odhad střední hodnoty a rozptylu, metoda maximální věrohodnosti a bayesovský přístup

7. Intervalový odhad — způsob stanovení, správná interpretace

8. Testování statistických hypotéz — základní princip, chyby testování a jejich pravděpodobnosti, interpretace výsledků (p-hodnota), základní parametrické a neparametrické testy

9. ANOVA

10. Test nezávislosti kvantitativních náhodných veličin (test nulovosti korelačního koeficientu)

11. Chí-kvadrát test dobré shody, test nezávislosti v kontingenční tabulce

12. Regresní model — lineární, vícenásobná a nelineární regrese

Poslední úprava: Šnupárková Jana (11.10.2019)
Vstupní požadavky -

Základní kurz matematiky v rozsahu předmětu Matematika B vyučovaném na VŠCHT.

Poslední úprava: Borská Lucie (07.05.2019)
Studijní prerekvizity -

Matematika A

Poslední úprava: Borská Lucie (03.05.2019)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Zápočet formou kontrolované samostatné práce. Ústní zkouška.

Poslední úprava: Šnupárková Jana (17.09.2020)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 0.5 14
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 1 28
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha